• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1383/08/20
  • تاريخ :

نمایشگاه‎ طراحان‎ ایرانی‎ در بلژیكبروكسل‎ ـ نمـایـشگـاهـی‎ از آثـار طراحـان‎ ایرانی‎ در موزه‎ «گراوور» در شهـر« لـوویـیـر» بلژیك‎ برپا شده‎ است.

در آثار هنـرمنـدان‎ ایـرانـی‎ كـه‎ در این‎‎ نمایشگاه‎‎‎ عرضـه شـده انـد، مـی‎ تـوان تأثیر عمیق‎ فرهنـگ‎ اسـلامی‎‎ را بــه‎ خـوبـی دریافت‎. هنرمندان‎‎ گرافیست‎ و طراح‎ ضمـن آگـاهـی‎ از ارزش‎ آثار خود در ایران‎‎ برای‎ نمـایـانـدن آنها در سطح‎ جهانی‎‎ به‎‎ برپایی این‎نمایشگاه مبادرت‎ كرده‎ اند. مجید عباسی‎ طراح‎ پوستر «خشت‎‎ اول‎» گفت: برای‎ تأثیر گذاری‎ اثر خود بر مخاطبان‎ از رنــگ‎ زرد ُتند در پس‎ زمینه‎‎‎ استفاده كرده است‎. در آثار طراحان‎‎ ایرانی‎‎ می تـوان سبـكهـای‎ هنری‎ نظیر كوبیسم‎‎ و سـوررئالـیسـم را بـه‎ وضوح‎ دید. این‎ نمایشگاه‎‎ تا نوزدهم‎ دسامبر سال جاری میلادی به كار خود ادامه‎ خواهد داد.

UserName