• تعداد بازديد :
  • شنبه 1388/02/12
  • تاريخ :

جملات قصار استاد مطهري

مطهري

به بهانه روز معلم

 

مکتب واقع بين و واقع گراي اسلام ، اقتصاد را زيربنا نمي داند اما نقش اساسي آن را نيز ناديده نمي گيرد .

( ده گفتار / ص 309) 

شعر فارسي و نثر فارسي در طول دوازده قرن، از مضامين قرآن و حديث به شدت متأثر بوده است اغلب مضامين عالي عرفاني و موعظه اي فارسي ، تحت تأثير قرآن و سنت راه تعالي را طي کرده است .

(مجموعه آثار ، ج 14 / ص 581)

جنبش تنباکو را علماي ايران آغاز کردند و با دخالت زعيم بزرگ مرحوم حاج ميرزا حسن شيرازي به پيروزي نهايي رسيد .

(نهضتهاي اسلامي / ص55)

بشر امروزي از نظر علمي و فکري پا به جايي نهاده که آهنگ سفر افلاک کرده و سقراطها و افلاطونها بايد افتخار شاگردي اش را بپذيرند اما از نظر روح و خوي و منش ، يک « زنگي مست تيغ بران به دست » بيش نيست .

براي يک ملت هيچ موهبتي بالاتر از شخصيت نيست اگر همه مواهب و ابزارهاي زندگي را از ملتي بگيرند و شخصيتش محفوظ باشد غمي نيست .

( سيري در سيره نبوي /ص 14) 

در مقابل قدرت علمي و فني بشر ، هيچ دژ تسخيرناپذيري جز روح و نفس آدمي وجود ندارد .

(سيري در سيره نبوي /ص 13) 

اسلام خود بنيانگذار يک تمدن عظيم است ودر تاريخ افتخارآميز خود دانشگاه ها به وجود آورد ودانشمندان نابغه به جهان تحويل داد و به علم و تمدن کمک فراوان کرد .

(سيري در سيره نبوي /ص20)

زنده ترين امواج اجتماعي ، امواج و جنبشهاي ديني است ؛ پيوند اين امواج و اين نهضتها با جوهر حيات وفطرت زندگي از هر چيز ديگر اصيل تر است .

(سيري در سيره نبوي / ص 24 ) 

وقت آن است که غرب مانند همه زمانهاي ديگر با همه تقدمي که در علوم و صنايع دارد فلسفه زندگي را از شرق بياموزد .

(اخلاق جنسي /ص 28) 

اگر روح اجتماعي وجود داشته باشد وجامعه زنده و جاندار باشد بدون شک در آن جامعه همدردي و همکاري وجود دارد .

(حکمتها و اندرزها /ص 229) 

شناخت صحيح شرط اول رشد است ؛ بايد ببينيم آيا از وجود امکاناتي که خداوند تبارک و تعالي در اختيار ما قرار داده و سرمايه هايي که در طول تاريخ پيدا کرده ايم آگاهي داريم .

( امدادهاي غيبي در زندگي بشر/ ص 135)

جهان بيني توحيدي کشش و جاذبه دارد، به انسان نشاط و دلگرمي مي بخشد هدفهايي متعالي و مقدس عرضه مي دارد و افرادي فداکار مي سازد .

( مجموعه آثار، ج2/ص 84)

توحيد صدوق خود دريافتي از معرفت است ودر مباحثات آن ، نه به شکل القاء يک سلسله مسائل تعبدي بلکه به صورت القاء يک سلسله بيانات استدلالي روشنگر و ترتيب صغرا و کبراي منطقي بحث شده است .

(مجموع آثار ، ج 6/ص 881) 

انسان يک پايگاه آزاد انديشه دارد که مي تواند به وسيله آن خود را از هر تأثيري مستقل نگه دارد ودر زبان اسلام از آن به «فطرت » تعبير شده است .

زنده ترين امواج اجتماعي ، امواج و جنبشهاي ديني است ؛ پيوند اين امواج و اين نهضتها با جوهر حيات وفطرت زندگي از هر چيز ديگر اصيل تر است .

( وحي و نبوت / ص 98) 

غلط ترين فکر اين است که ما همه اصلاحات جزئي و کلي را از مصلح و ظهور غيبي بخواهيم .

(ياداشتهاي استاد مطهري ، ج1 /ص 169 ) 

من خودم را شاگرد آقاي مطهري مي دانم ؛ البته بنده پيش استاد مطهري درس نخوانده ام ، اما يکي از عناصري که فکر اسلامي من را پايه گذاري کرده است سخنرانيهاي بيست سال پيش آقاي مطهري است .

( استاد در کلام رهبر / ص 101) 

اسلام دشمن بيکاري و بيکارگي است انسان به حکم اين که از جامعه بهره مي برد و به حکم اين که

کار بهترين عامل سازنده فرد و اجتماع و بيکاري بزرگترين عامل فساد است بايد کار مفيد انجام دهد .

( وحي و نبوت / ص 118)

اگر دفاع از خود باشد مقدس است و اگر دفاع از ملت باشد مقدستر است چون جنبه شخصي تبديل مي شود به جنبه ملي و گسترش پيدا مي کند .

.( جهاد /ص 70) 

رسول خدا با آنکه پيغمبر بود و مردم توقع نداشتند رأي و نظر آنها را بخواهد براي اين که به مردم شخصيت دهد ، همواره با آنان مشورت مي کرد .

(حکمتها و اندرزها /ص 120) 

زنان در طول تاريخ تنها مولد و زاينده مردان و پرورش دهنده جسم آنها نبوده اند بلکه الهام بخش و نيرو دهنده و مکمل مردانگي آنها نيز بوده اند .

(آينده انقلاب اسلامي ايران / ص 225) 

دموکراسي در اسلام يعني انسانيت رها شده ودر غرب يعني حيوانيت رها شده؛ بنابراين آزادي و دموکراسي در قاموس اسلام جنبه انساني دارد و در غرب جنبه حيواني .

( آينده انقلاب اسلامي ايران / ص 272)

دشمنان با اين که امام حسن عسکري را سخت تحت تعقيب داشتند و گاهي به زندان مي بردند ، وقتي که با حضرت روبرو مي شدند ، نمي توانستند در مقابل ايشان خضوع نکنند.

(سيري در سيرة ائمه اطهار /ص 214) 

بشر در زندگي خاص خود اعم از زندگي فردي و اجتماعي احيانا مشمول لطفها ورحمتهاي خاصي مي شود که او را دستگيري مي کند و از سقوط نجات مي دهند .

(امدادهاي غيبي در زندگي /ص 71) 

آزادي معنوي يعني آزادي فکر از خرافات و اوهام و آزادي اراده از وابستگيهاي حيواني .

(ياددا شتهاي استاد مطهري / ج 1 / ص 98 )

قرآن مي گويد براي اينکه رعب شما به دل دشمن بيفتد وخيال تجاوز به ساحت شما را در دماغ خود نپرورد، نيرو تهيه کنيد و نيرومند باشيد .

غلط ترين فکر اين است که ما همه اصلاحات جزئي و کلي را از مصلح و ظهور غيبي بخواهيم .

( جهاد/ ص 28)

اقبال در عين فراگيري علوم و فنون غربي از هر گونه غربگرائي و شيفتگي نسبت به «ايسم » هاي غربي ، مسلمانان را برحذر مي داشت .

(نهضتهاي اسلامي / ص 48) 

قرآن در پيوند انسان با خدا زيباترين بيانها را آورده است خداي قرآن برخلاف خداي فلاسفه يک موجود خشک و بي روح و بيگانه با بشر نيست ؛ خداي قرآن از رگ انسان به انسان نزديکتر است .

( وحي و نبوت /ص 93)

براي يک ملت هيچ موهبتي بالاتر از شخصيت نيست اگر همه مواهب و ابزارهاي زندگي را از ملتي بگيرند و شخصيتش محفوظ باشد غمي نيست .

(يادداشتهاي استاد مطهري ، ج9 /ص 51) 

اگر خداوند به وسيله بعضي از افراد بشر جلو بعضي ديگر را نگيرد خرابي وفساد همه جا را مي گيرد ارتشي که وظيفه اش جلوگيري از تجاوز است ، وجودش لازم و ضروري است.

(جهاد /ص 16 ) 

اگر در عرصه خلاقيت و سازندگي ، زمينه را «انسان » فرض کنيم هيچ هنرمندي و صنعتگري به پاي پيامبران نمي رسد .

(سيري در سيره نبوي / ص 12 )

در ميان عوامل فساد اخلاق و تضعيف روحيه و در ميان عواملي که در زندگي ايجاد بدبختي وناتواني مي کنند ، چيزي به اندازه تنعم و نازپروردگي مؤثر نيست .

(بيست گفتار /ص 193)

 

تنظيم براي تبيان: شکوري

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName