• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1383/08/03
  • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری 3 آبان ماه 1383

تولیدات‎ قرآنی‎ جهان‎‎ در نمایشگاه‎ تهران

تولیدات‎‎ محصـولات قـرآنـی‎ جهـان، نخستیـن‎‎ بـار در دوازدهـمیـن نمـایـشگـاه‎ بین‎‎‎المللی‎ قرآن كریم‎ تهران در معـرض‎ دیـد عموم‎ قرار گرفت‎.

به‎ گزارش‎ واحد مركـزی‎ خبـر، مـسـئول‎ غرفه‎‎ تولیدات‎‎ قرآنی‎ نمایـشگـاه گـفـت: در دوازدهمین‎‎‎ نمایشگاه‎ بین المللی‎ قرآن كریـم‎ تولیدات‎‎ صنایع‎ دستـی‎ و تـولیـدات انـبـوه‎ كشورهای‎ اسلامی‎‎ و غیر اسلامی از جمله‎ چین‎، اسپانیا، ایتالیا، مصر، سوریه‎‎ و هند به نمایش‎ گذاشته‎‎ شده است‎.

حـق‎ بیـن‎‎‎ افـزود: هـمچـنیـن در ایـن نمایشگاه‎‎، نمونه هایی‎ از تولیدات‎ صنـایـع‎ دستی‎ كشورهای‎ برزیل‎، اسپانیا، ایتالیـا، كره‎‎ جنوبی‎، تایوان‎‎، سوریه، لبنـان، مغرب‎، اردن‎‎، عراق‎، پاكستان و هـنـد در معرض‎ دید عموم‎ قرار گرفته‎ است‎.

دوازدهمین‎‎‎ نمایشگاه‎ بین المللی‎ قرآن كریم‎ تا پایان‎‎ ماه‎ مبارك‎ رمضان از ساعت10 تا 22 برای‎ بازدید عموم‎ دایر است‎.

UserName