• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1383/07/14
  • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری 14 مهر ماه 1383

كشف

‎ چند قطعه‎ تاریخی‎ مهم‎ عراق‎

مأموران گمرك‎ اردن 6 قطعه‎ از آثار باستانی‎ مربوط به‎‎ دوره های‎ قبل‎ ازتاریخ‎ را از داخل‎ یك‎ خودرو در مرز این‎ كشور بـا عـراق‎ كشف‎ و ضبط كردند.

به‎ گزارش‎ خبرگـزاری‎ اردن‎‎ پترا، مـامـوران گمرك‎‎ «الكرامه‎» در مرز مشترك اردن‎ و عراق‎ در بازرسی‎‎ ازیك‎‎ خودروی‎ عراقی كه‎ وارد خاك اردن‎‎ شده‎‎ بود، این تعداد قطعه اثرباستانی‎ را كه‎‎ برخی‎ از آنها متعلق‎ بـه دوران‎ 1500 سال‎‎ قبل از میلاد است‎ كشف‎ و ضبط كردند.

برخی‎ از این‎ قطعات‎ نیـز متـعلـق‎ بـه‎‎ دوره اشكانیان‎‎ و دوران هـای‎ متـعلـق‎ بـه‎ قـدرت‎ ایرانیان‎ است‎ .

از آغاز جنگ‎ در عراق‎ در اسفنـد سـال‎ 81 و اشغال‎ ایـن‎‎ كشور، بیشتر موزه‎های‎ مهم‎ ایـن كشور غارت‎ و چپاول‎ شد. از یكسال‎ پیش‎ تاكنون‎‎‎ مأموران گمـرك‎ اردن بیش‎ از 1500 قطعه‎‎ اثر تاریخی‎ غارت‎ شده در مرز خود با عراق‎ را كشف‎ كـردنـد كـه‎ ایـن‎‎ اشیــاء هــم‎ اكنــون در مــركـز حفاظت‎ از آثار تاریخی‎‎ اردن‎ حفظ و نگهداری‎ می شوند.

UserName