• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1383/06/03
  • تاريخ :

توجه نسبت به آینده باعث می شود كه ...

گفتار بزرگان جهان

1-  توجه نسبت به آینده باعث می شود كه انسان همیشه به قوت خویش بیفزاید و برای فردای خود بیش از آنچه امروز به كار برده است توانایی حاصل كند. ( سعید نفیسی )

2-    فقیر از بعضی نعمت ها محروم است ، ولی خسیس از همه ی نعمت های دنیا. ( لابرویر )

3-    كمرویی برای نیازمندان سودمند نیست.  ( افلاطون )

4-    آنچنان رفتاركن كه رفتار تو بتواند قانون كلی شود. ( كانت )

5-    دزدان دست كوتاه نكنند تا دستشان كوتاه نكنند. ( سعدی )

6-    نظم اولین قانون طبیعت است. ( دیل كارنگی )

7-    اگر به ناتوان خشمگین شوی دلیل براین است كه قوی نیستی.  ( ولتر )

8-    در هر وضعیتی قدرتی است و در هر توانایی ضعفی.  ( محمد حجازی )

9-    زندگی عبارت از تنفس نیست ، مقتدر شدن به اجرای آمال و نظریات است. ( روسو )

10-شادمانی و نشاط بیشترمولد لذت نیست ، بلكه زاییده نیرومندی است. ( امرسون )

11-تشخیص دادن عیوب ، خیلی بهتر از دیدن عیوب است. (دیل كارنگی )

12-شخصیت اشخاص را می توان با نفوذی كه آنها بر روی دوستان خود دارند سنجید. ( اسكاروایلد )

13-ناراحتی هایی كه به علت سوء تفاهم در این دنیا به وجود می آید، حتی با وَبا و گرسنگی قابل مقایسه نیست. ( مولیر )

14-هرچه شنیدی ، مادام كه دلیلی بر خلاف آن نداری ممكن بدان. ( ابوعلی سینا )

15-همه از حافظه خود شكایت دارند ولی كسی نیست كه از نحوه قضاوت خود اظهار نارضایتی كند. ( لاروشفوكو)

UserName