• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/05/29
  • تاريخ :

كار و كوشش ما را از سه عیب دور می دارد...

گفتار بزرگان جهان

كار و كوشش ما را از سه عیب دور می دارد: افسردگی، دزدی و نیازمندی.( ولتر )

1-    توانگری به قناعت است نه به بضاعت. ( سعدی )

2-    صرفه جویی فقیر را متمول و متمول را عاقل گرداند. ( الكساندردوما)

3-  ثروت حقیقی دو شرط دارد: یكی آن كه دائم اسباب خوشی باشد ، دیگر این كه روزگار نتواند آن را از ما پس بگیرد و آن ثروت معنوی است . ( محمد حجازی )

4-    گاه از یك كلمه ، یك شعر ، یك آهنگ ، یا یك موسیقی ،  یك گنجینه مطلب می آموزیم. (محمد حجازی )

5-  عقیده ی عمومی شبیه تیغ برهنه است . ضعیف از آن می ترسد ، نادان با آن تیغ بّران در می افتد و زخم می خورد ، عاقل دسته تیغ را می گیرد و به كار می زند. ( محمد حجازی )

6-    آن عملی كه عاری از فساد و با نیتی پاك توأم باشد بهترین عمل است. ( ابوعلی سینا )

7-    ابلهان را به كثرت كار و زحمت ، می توان تربیت كرد.( بزرگمهر )

8-  اراده های ضعیف همواره به صورت حرف و گفتار خودنمایی می كند، لیكن اراده ی قوی جز در لباس عمل و كردار ظهور نمی یابد. ( گوستاو لوبون )

9-  اگر به راستی از خطر می ترسیم، برخیزیم و كاری بكنیم ، وگرنه ترس بی عمل ما را كوچك ، و خطر را بزرگ می كند. ( محمد حجازی )

10-اگر كار را به قسمت های كوچك تقسیم  كنیم و جزء به جزء انجام دهیم هیچ كار، دشوار نخواهد بود. ( هنری فورد )

11-اگر این همه وقت و فكر و حرف بیهوده را صرف كار مفیدی بكنیم البته به جایی خواهیم رسید. ( محمد حجازی )

12-مردمان عاجز كارهای منفی می كنند تا دیگران نام ایشان را ببرند و بدانند كه هنوز دراین جهان هستند. ( سعید نفیسی )

13-مغز تنبل ، كارگاه شیطان است. ( فرانكلین )

UserName