• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1383/05/25
  • تاريخ :


پارتیشن های سیستم عامل لینوكس

هنگامی كه كاربر، لینوكس را روی دستگاه خود نصب می كند تعداد زیادی فایل ودایركتوری روی دستگاه نصب می شود كه دارای روال ومكانیزخاصی می باشد.

اكثرنسخه های لینوكس، وقتی كه نصب می شوند همگی یك ساختارواستاندارد مشخص را دنبال  می كنند.

وحال ساختار یا درخت واره لینوكس از چه اجزایی تشكیل شده است:

الف- / :

بالاترین شاخه این درخت "/" می باشد و برای قرار گرفتن دراین شاخه ودیدن     محتویات آن عملیات زیر انجام می شود:

[root@localhost / ]$cd /

[root@localhost /]$ls -l

total 209

drwxr-xr-x    2 root      root         4096 Apr 28 16:58 bin

drwxr-xr-x    4 root      root         1024 May 12 10:52 boot

drwxr-xr-x   22 root     root       118784 May 17 12:36 dev

drwxr-xr-x   95 root     root         8192 May 19 04:02 etc

drwxr-xr-x   21 root     root         4096 May 17 12:34 home

drwxr-xr-x    2 root      root         4096 Oct  7  2003 initrd

drwxr-xr-x   10 root     root         4096 May 18 04:03 lib

drwx------    2 root       root        16384 Apr 27 14:40 lost+found

drwxr-xr-x    2 root      root         4096 Sep  8  2003 misc

drwxr-xr-x    5 root      root         4096 May 17 09:06 mnt

drwxr-xr-x   14 root     root         4096 May 17 08:01 opt

dr-xr-xr-x  111 root     root            0 May 17 17:05 proc

drwxr-xr-x    2 root      root         4096 Apr 28 15:23 Program

drwxr-x---   20 root     root         4096 May 19 09:09 root

drwxr-xr-x    2 root      root         8192 Apr 28 17:00 sbin

drwxr-xr-x    3 root      root         4096 Apr 27 12:15 tftpboot

drwxrwxrwt   24 root   root         8192 May 19 04:02 tmp

drwxr-xr-x   16 root     root         4096 Apr 27 12:19 usr

drwxr-xr-x   29 root     root         4096 May  2 14:53 var

با توجه به قسمت بالا در حال حاضركاربردربالاترین سطح موجود قرار دارد.

شاخه "/" زیرشاخه های مختلفی را داراست كه به شرح آنها پرداخته می شود.

ب- Bin :

این زیر شاخه شامل اكثرفرمانها و دستورات عام لینوكس میباشد و توصیه می شود كه كاربر دستورات ایجاد شده خود را در این دایركتوری قرار ندهد. برای قرار گرفتن در این شاخه و دیدن محتویات آن به صورت زیرعمل می شود:

[root@localhost /]$cd /bin

[root@localhost bin]$ls -l

total 5748

-rwxr-xr-x    1 root     root         4424 Sep 11  2003 arch

-rwxr-xr-x    1 root     root        98268 Aug  7  2003 ash

-rwxr-xr-x    1 root     root       497896 Aug  7  2003 ash.static

-rwxr-xr-x    1 root     root        12824 Jul 16  2003 aumix-minimal

lrwxrwxrwx   1 root   root            4 Apr 27 10:20 awk -> gawk

-rwxr-xr-x    1 root     root        13324 Oct 12  2003 basename

-rwxr-xr-x    1 root     root       605504 Oct 28  2003 bash

lrwxrwxrwx  1 root    root            4 Apr 27 10:20 bash2 -> bash

lrwxrwxrwx  1 root    root            3 Apr 27 10:21 bsh -> ash

-rwxr-xr-x    1 root     root        17040 Oct 12  2003 cat

-rwxr-xr-x    1 root     root        20500 Oct 12  2003 chgrp

-rwxr-xr-x    1 root     root        20376 Oct 12  2003 chmod

-rwxr-xr-x    1 root     root        22360 Oct 12  2003 chown

-rwxr-xr-x    1 root     root        50732 Oct 12  2003 cp

-rwxr-xr-x    1 root     root        55244 Sep 23  2003 cpio

lrwxrwxrwx    root     root            4 Apr 27 10:23 csh -> tcsh

-rwxr-xr-x    1 root     root        22920 Oct 12  2003 cut

-rwxr-xr-x    1 root     root        39816 Oct 12  2003 date

-rwxr-xr-x    1 root     root        29352 Oct 12  2003 dd

-rwxr-xr-x    1 root     root        32980 Oct 12  2003 df

-rwxr-xr-x    1 root     root         6076 Sep 11  2003 dmesg

more

ج-boot

تمام نرم افزارهای مربوط به بالا آمدن سیستم در این شاخه قرار دارد به عبارتی تمام فایل هایی كه باعث بالا آمدن سیستم میشوند در اینجا قرار دارند وبعد ازاین كه سیستم بالا آمد به این دایركتوری كمترمراجعه میشود.

lost+found د-

اگردر یك سیستم عملیاتی كه تعداد زیادی ازكاربران مختلف درحال كاربا سیستم می باشند ، مشكلاتی (ازقبیل قطعی برق) ایجاد شود كه منجر به خاموش شدن سیستم گردد چه باید كرد؟   هنگامی كه لینوكس بالا می آید، سیستم عامل متوجه می شود كه بد خاموش گردیده در این حالت تمام شاخه ها را جستجو می كند كه آیا در فایلی مشكلی به وجود آمده واگر مشكلی بود سعی

دراصلاح آن بر می آید و اگر نتوانست آن فایل را درشاخهlost+foundقرار میدهد تا كاربر خودش این مشكل را بر طرف نماید.البته معمولا یك عدد در زیر قرار میگیرد.

این عدد چیست؟

 اگر روی هر دایركتوری دستور زیر را اجرا كنید یك سری اطلاعات به كاربرداده می شود. ستون سمت چپ حاوی اعدادی است كه سیستم به هر كدام از فایلها یا نرم افزارها نسبت میدهد كه اگر هنگام روشن نمودن دوباره سیستم این اعداد در شاخهlost+found دیده شوند نشانگر این نكته است كه فایل متناظر آن عدد دچار مشكل شود.

ls  -ilیا     ls  -li

[root@linuxserver /]$ ls -il

total 209

2drwxr-xr-x   3 root root   4096 Jul 10 04:58 backup

811201 drwxr-xr-x   2 root root   4096 Jul 11 13:07 bin

2drwxr-xr-x   4 root root   1024 Jul 11 08:36 boot

97345 drwxr-xr-x  22 root root 118784 Jul 24 11:40 dev

243361 drwxr-xr-x  96 root root   8192 Jul 25 04:04 etc

2 drwxr-xr-x  26 root root   4096 Jul 24 10:49 home

940993 drwxr-xr-x   2 root root   4096 Oct  7  2003 initrd

730081 drwxr-xr-x  10 root root   4096 Jul 11 13:02 lib

11 drwxr-xr-x   2 root root  16384 Jul 10 04:58 lost+found

714036 drwxr-xr-x   2 root root   4096 Sep  8  2003 misc

973441 drwxr-xr-x   4 root root   4096 Jul 10 10:00 mnt

989665 drwxr-xr-x   4 root root   4096 Jul 20 12:35 opt

1 dr-xr-xr-x  66 root root      0 Jul 24 07:39 proc

308257 drwxr-x---  21 root root   4096 Jul 24 14:23 root

1005889 drwxr-xr-x   2 root root   8192 Jul 11 13:07 sbin

781593 drwxr-xr-x   3 root root   4096 Jul 10 09:52 tftpboot

2 drwxr-xr-t  24 root root   4096 Jul 25 04:22 tmp

2drwxr-xr-x   3 root root   4096 Jul 10 09:55 user

340705 drwxr-xr-x  15 root root   4096 Jul 10 09:06 usr

2 drwxr-xr-x  30 root root   4096 Jul 10 13:18 var

حجم این دایركتوری در حالت خالی زیاد است چون اگر فایلی گم شود در این شاخه قرار میگیرد ودر حالتی كه فضا برای ذخیره  فایل وجود نداشته باشد آن را دور می اندازد.

هر پارتیشن برای خود جداگانه یكlost+found میسازد یعنی به تعداد پارتیشن ها در سیستم دایركتوریlost+foundموجود می باشد.

ه-etc

اجزای این شاخه معمولا برای راهبر لینوكس مورد استفاده قرار می گیرد .فایل های پیكربندی ، فایل های سیستمی و....در این شاخه قرار میگیرند . به همین دلیل است كه اكثر پسوند فایل های موجود در این شاخهconf میباشد.

  برای قرار گرفتن در این شاخه و دیدن محتویات آن به صورت زیرعمل می شود:

cd  /etc

ls  -l|more

[root@linuxserver etc]$ ls -l|more

total 3564

-rw-r--r--    1 root    root     15228 Oct 17  2003 a2ps.cfg

-rw-r--r--    1 root    root      2562 Oct 17  2003 a2ps-site.cfg

drwxr-xr-x  4 root    root      4096 Jul 10 09:08 acpi

-rw-r--r--    1 root    root        46 Jul 24 11:38 adjtime

drwxr-xr-x  2 root    root      4096 Jul 10 09:08 aep

-rw-r--r--    1 root    root       688 Feb  4  2003 aep.conf

-rw-r--r--    1 root    root       703 Feb  4  2003 aeplog.conf

drwxr-xr-x   4 root    root      4096 Jul 10 09:09 alchemist

-rw-r--r--    1 root    root      1343 Oct 28  2003 aliases

-rw-r-----    1 root    smmsp    12288 Jul 24 11:40 aliases.db

drwxr-xr-x   2 root    root      4096 Jul 11 08:36 alternatives

drwxr-xr-x   3 amanda  disk      4096 Jul 10 09:41 amanda

-rw-r--r--    1 amanda  disk         0 Jul 23  2003 amandates

-rw-------    1 root    root       688 Aug  5  2003 amd.conf

-rw-r-----    1 root    root       105 Aug  5  2003 amd.net

-rw-r--r--    1 root    root       317 Jul 10  2003 anacrontab

drwxr-xr-x  3 root    root      4096 Jul 11 11:19 atalk

-rw-------    1 root    root         1 Sep 12  2003 at.deny

-rw-r--r--    1 root    root       212 Sep  8  2003 auto.master

-rw-r--r--    1 root    root       575 Sep  8  2003 auto.misc

-rw-r--r--    1 root    root      1497 Aug 29  2002 bashrc

--More--

همانطور كه مشاهده می شود محتویات این شاخه بیشترفایل هایست كه برای نگهداری سیستم مورد استفاده قرار میگیرد . پس كاربر نباید انتظار نداشته باشد دستورات عمومی مانندdate در این شاخه وجود داشته باشد .

اگر شاخهetc به هر نحوی مخدوش شود عملا سیستم دیگر عملیاتی نخواهد بود .

و-tmp

این دایركتوری همانطور كه از نامش پیداست برای ذخیره اطلاعات به صورت موقت به كار میرود. به عنوان مثال یك برنامه كاربردی عظیم پایگاه داده كه در حدود یك میلیون داده را پردازش میكند نیاز به یك حافظه بزرگ برای انجام عملیات های خود دارد ودر اینجا لزوم استفاده ازtmp  مشخص میگردد .

در مورد نگهداری یك فایل در این شاخه هیچ تضمینی وجود ندارد زیرا محتوای این شاخه باید در بازده های زمانی مشخص كه قابل تنظیم است حذف شود تا عملكرد سیستم پایین نیاید.

ز-lib

اكثریت نرم افزارهای  كتابخانه ای در این دایركتوری قرار دارند . در مورد فایل های موجود در این شاخه یك قانون مندی خاصی وجود دارد اكثر این فایلها دارای پسوند های مشخصی میباشند مثلliband.so.1 كه به آنها در اصطلاح لینوكسیshared object(so) میگویند (در ویندوز این گونه فایلها راباعنوانdll به كار میبرند)

هر نرم افزاری كه در سیستم اجرا میشود همراه خود چندینso را هم اجرا میكند . برای مثال یك برنامهC را در نظر بگیرید ، در این برنامه یك تابع كتابخانه ای مانندsin استفاده شده است وقتی برنامه اجرا می شود وبه تابعsin میرسد روتینsin را از كتابخانهmath  داخل برنامه می آورد وآن را اجرا میكند.

ح- home

یكی دیگر از پارتیشن های مهم سیستمhome می باشد كه محل استقرارuser id های تعریف شده برای سیستم است. به عبارتی برای هركس كه یكuser id ساخته میشود به صورت پیش فرض داخل این دایركتوری قرار میگیرد

اگركاربر روی شاخهhome قرار گیرد و می تواند كاربران موجود در سیستم را ببینید.(اصطلاحا می گویند كه منزل یا خانه كاربران تعریف شده اینجاست)

  برای قرار گرفتن در این شاخه و دیدن محتویات آن به صورت زیرعمل می شود:

cd  /home

ls  -l

اگر كاربر مسئول لینوكس باشد باید مراتبا از این دایركتوریbackup بگیرید ، زیرا همه اطلاعات كاربران اعم از برنامه های نوشته شده یا فایل های تولید شده در این دایركتوری ذخیره می شود.از نظر مدیریت یك سیستمmultiuserكاربر باید مجوز دسترسی را برای دایركتوری های موجود در شاخهhome طوری تنظیم كند كه هیچ كاربردیگری نتواند وارد دایركتوری كاربر دیگر شود وبه اطلاعات آن دسترسی پیدا كند.

ط-   sbin

در این دایركتوری عموما دستوراتی وجود دارند كه برای كنترل سیستم وضعیت سیستم می باشد واكثرا فقط توسط مدیر سایت مورد استفاده قرار میگیرد وبرای عموم كاربران كاربرد ندارد

ی-dev

هرdevice در لینوكس زیر این دایركتوری یك یا چند اسم فایل متناظر دارد. دستگاه ها در كل به دونوع تقسیم می شوند یا اطلاعات را به صورت بلاكی انتقال می دهند مثل فلاپی ویا به صورت كاركتری مانند صفحه كلید. محتویاتdev را با دستورls  -lمی توان مشاهده كرد اولین بخش از ستون مجوز دسترسی حروفb (به معنی دستگاه بلاكی ) ویاc (به معنی كاراكتری) را نمایش می دهد.

ك-

Proc

حجم دایركتوریprog صفر است . زیرا این دایركتوری به صورتlogical می باشد و وجود خارجی ندارد یعنی فقط وقتی سیستم بالا می آید با توجه به توانایی های آن سیستم این شاخه را به وجود می آورد و وقتی سیستمdown می شودproc از بین می رود. دراین دایركتوری فایل های زیادی وجود دارد كه اسامی بیشتر آنها یك عدد است واندازه اكثریت برابر صفر است وبه توصیف سخت افزار ونرم افزارهایی كه در سیستم مستقر شده اند میپردازند.

البته در محتویات این دایركتوری یك فایل بسیار حجیم به نامkcoreوجود دارد كه دقیقا به حافظه ماشین اشاره دارد.

ل-Var

اندازه این دایركتوری متغیر است ودر حال بزرگ شدن می باشد زیرا محتویات آن فایل هایی است كه مرتبا ایجاد میشوند از جمله فایلهایlog سیستم است.

اگركاربرمسئول یك سیستم عملیاتی باشد كه تعداد كاربران زیادی دارد باید در بازده های زمانی نزدیك ومشخص محتویات این دایركتوری را مرتب كنید زیرا اطلاعات مهمی از قبیل زمان ورود و خروج سیستم ها در این دایركتوری می باشد كه از لحاظ نگهداری دارای اهمیت زیادی در سیستمهای بزرگ عملیاتی می باشند.
برگرفته از www.farsilinux.org


UserName