• جایزه انگیزه ی شماست؟
  • سخنرانی آقای عمرانی در زمینه پروژه های دانش آموزی و انگیزه ی بچه ها در مورد پروژه که آیا برای جایزه کار می کنند یا برای هدفشان...