• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1383/04/29
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 28 تیر ماه 1383

نمایش بزرگ ترین تابلوی الله جهان

دوهنرمند نوجوان‎ ایرانی‎، درمدت‎6 ماه‎‎بزرگ‎ ترین‎‎ تابلوی‎ الله جهان را پـدیـد آوردند و آن‎‎ را درنخستیننمایشگـاه‎ بـزرگ‎ فرهنگ‎ فاطمی به‎ نمایش‎ گذاشتند.

به‎‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر، معصومـه حـاجـی‎ غفارلو و مرضیه‎‎ ادوند، دراین‎ تـابلـو كـه ابعادآن‎250 سانتیمتر در 158 سانتـی‎ متـر است‎ اسماء متبركه‎ پنج‎ تن‎آل‎ عبا (ع) را بـا مهارت‎ در حروف‎ كلمه‎‎‎ الله گنجانـده انـد و در حاشیه‎‎‎ حروف‎ كلمه الله احادیث مـربـوط به‎‎ پنـج‎ تـن‎‎ (ع) را هـم‎ بـه زبـان عـربـی‎ نگاشته‎اند.

بازدید كننده‎ با لمس‎ قسمت‎ فوقانی‎ احادیـث ، با دستگاه‎‎‎ الكترونیكی‎‎ صوتی كه در كلمه الله‎‎‎ تعبیه شده است‎ این‎ احادیث را می‎شنود.

UserName