• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1383/04/29
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 28 تیر ماه 1383

كتیبه بیستون كهن ترین سند زبان ایرانی

كتیبه‎‎ های‎ هخامنشی‎‎ به زبان پارسی باستان‎‎‎،از كهن ترین نمونـه های‎‎ موجود و بازمانده‎ از زبان‎ های ایرانی‎ است‎.

به‎‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر، رئیس‎ پژوهشكده زبان‎‎ و گویش‎ سـازمـان میـراث فـرهـنگـی‎ و گردشگری‎ با بیان‎‎ این مطلـب‎ گفـت‎: كتـیبـه‎ بیستون‎‎ داریوش‎ هخامنشی‎ درمیان همه‎ سندهای‎ موجود از قبیل‎‎ كتیبه‎‎ ها، گل نوشته ها ، اثرمهرها، گـورسنـگ‎ هـا و سكـه‎‎ هـای‎ بـه جامانده‎‎ به زبان‎ ایرانـی‎ قـدمـت‎ بیـشتـری‎ دارد.

وی‎‎ به‎ وسعت‎ قـلمـرو امپـراطوری ایـران‎ در دوران‎ هخامنشی‎ اشاره‎‎ كردوافزود : دو یاسه زبانه‎‎ بودن‎ كتیبه ها به دلیل وجود اقوام‎ مختلف‎ در سرزمین‎‎‎ پهناور ایران بوده است.

كتیبه‎‎‎ داریوش‎ در كوه بیستون‎ كرمانشـاه از آثارمورد توجه‎ محققان‎‎ و گردشگران داخلی‎ و خارجی‎ است‎.

UserName