• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1383/03/27
  • تاريخ :

خواندنی هایی ارزشمند از بزرگان

1-   هر كس به دنبال محال برود از ممكن هم محروم خواهد شد. ( دكتر خلیل خان شفقی )

2-   به كار و پیشه ای بپرداز كه نامت، سبك و ننگین نشود. ( بزرگمهر)

3-   در دنیا كاری مشكل تر از ساختن و پرداختن یك نام پرافتخار نیست. ( لابرویر )

4-   شهرت سوگواری با شكوه برای سعادت است. (ابوالعلاء)

5-   آدم تبهكار می رود ولی شرش بعد از او می ماند. ( شكسپیر )

6-   بهترین گوهری كه به سر انگشت لرزان باید فرو گرفت اشك یتیم است. ( محمد حجازی )

7-   اگر ما دیگران را در مشقت ها و گرفتاری ها دلداری دهیم خود نیز تسكین می یابیم.( آبراهام لینكلن)

8- اگر در این جهان از دست و زبان مردم آسوده باشیم برگ اشجار و زمزمه آبشار و جریان جویبار، هریك به زبانی دیگر با ما سخن خواهند گفت. (شكسپیر)

9-   اگر در وجود خود جستجو كنیم می بینیم كه هزار قدرت در اختیار داریم و نمی دانستیم. ( محمد حجازی )

10 -  اندوه ، مرگ روح است و شادی، زندگی آن. ( وینه )

 11 - ستودن ستمكاران مروت را خراب می كند. ( ابوعلی سینا )

 12 - با دردمندان نباید هم داستان شد بلكه باید آنان را دلداری داد و از تزلزل و انحطاط روح آنان كه مستغرق دریای اندوه و رنج اند جلوگیری نمود. (مترلینگ )

13 - بدخواه اندوهش از همه افزون تر است.( ذوالنون )

14 - بدترین غمها شك و تردید است. (الكساندردوما)

15 - برای فریب دادن چشم دیگران خود را دچار رنج و محنت مكن. ( فرانكلن )

UserName