• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1387/03/05
  • تاريخ :

مار

امتیازهایی که روی زمین به صورت رندوم قرار می گیرد را جمع کنید. قطب نمای گوشه چپ بالا نشان می دهد که امتیاز بعدی کجا قرار دارد.

 

دریافت بازی

UserName