• تعداد بازديد :
  • شنبه 1386/12/25
  • تاريخ :

جایگذاری اعداد

همه اعداد بین 1 تا 9 باید در یک سطر و همچنین در یک ستون و در مربع های 9 خانه ای مشخص شده، وجود داشته باشند. (یعنی در یک سطر و یک ستون و یک مربع 9 خانه ای نباید عدد تکراری وجود داشته باشد.)

 

 

دریافت بازی

UserName