• اندازه گیری
 • وقتی عدد حاصل از یک اندازه گیری را می نویسیم، در رقم آخر عدم قطعیتی وجود دارد. هر چه رقم های اعشاری سمت راست ممیز بیشتر باشد اندازه گیری دقیق تر می باشد. به طور تقریب، تعداد ارقام در یک عدد حاصل از ....
 • چگونه مسائل شیمی را حل کنیم
 • مرحله اول و دوم، تجزیه و تحلیل مسئله می باشند و مرحله سوم شامل محاسبات ریاضی می باشد. پاره ای از مسائل پیچیده تر هستند اما همه آنها بر اساس این سه مرحله اصولی حل می شوند. مرحله سوم به اندازه دو مرحله اول و دوم اهمیت دارد و از بروز بسیاری از اشتباها...
 • حل مسئله (تبدیل واحدها)
 • تبدیل کردن مقدار یک کمیت فیزیکی از یک واحد دیگر یک نوع محاسبه علمی بسیار متداول است. اولین مرحله در این محاسبات، یافتن رابطه میان این دو واحد است. واحدها ممکن است تنها با توان 10 به یکدیگذ مربوط باشند که با پیشوند نشان داده می شود...
 • حل مسئله (واحدهای اندازه گیری)
 • واحدهای سایر کمیت های فیزیکی واحدهای فرعی نام دارند و ترکیبی از واحدهای اصلی مناسب بدون ضرایب عددی هستند. مثلا واحد سطح متر مربع (m2) است و از رابطه میان طول و سطح مشتق شده است. واحد حجم، متر مکعب (m3) است و از رابطه میان طول و حجم مشتق شده است. ..
 • قانون فارادی
 • مایکل فارادی (Michael Faraday)، فیزیکدان و شیمیدان انگلیسی بود که بیش تر به سبب نوآوری هایش در الکترومغناطیس و الکتروشیمی مشهور است. کشف بنزن و قوانین مربوط به القای الکترومغناطیسی و تهیه کلر مایع از مهم ترین دستاوردهای او برشمرده می شوند....
 • حل مسائل اکسایش-کاهش 2
 • حال برای آشنایی و درک بهتر موازنه کردن فرایندهای اکسایش-کاهش، این بار محلول بازی را مورد بررسی قرار می دهیم...
 • حل مسائل اکسایش-کاهش 1
 • در مطلب قبل تا حدودی با موازنه واکنش های اکسایش ـ کاهش و روش نیم- واکنش ها آشنا شده اید، حال توضیحاتی برای حل مسائل مربوط به فرایندهای اکسایش-کاهش برای شما مطرح خواهیم کرد. ..
 • مسائل ترمودینامیک (3)
 • قانون دوم با ΔS جهان سر و کار دارد بنابراین، برای این که بتوان پیش بینی کرد که آیا یک واکنش می تواند رخ دهد یا خیر، نه تنها لازم است که ΔS سیستم را محاسبه کنیم، بلکه باید ΔS محیط اطراف را نیز به دست آوریم، زیرا مجموع این دو کمیت، ΔS جهان را به وجود...
 • مسائل ترمودینامیک (2)
 • در ادامه راهنمایی هایی برای حل مسائل ترمودینامیک توجه کنید که گاز ابتدا، در حالت تعادل است، اما برداشتن وزنه ها از روی پیستون باعث از بین رفتن تعادل می شود. از این رو، گاز به طور خود به خود منبسط می شود تا به حالت تعادل جدید برسد. همچنین، امکان به وقوع ..
 • مسائل ترمودینامیک (1)
 • فشار، حجم و دما مثال هایی از توابع حالت می باشند. یک فرایند، تغییر حالت یک سیستم از حالت اولیه به حالت نهایی طی یک مسیر مشخص است. یک فرایند را با تعیین مقدار تغییرات توابع حالت (تغییر را با Δ نشان می دهند، مثلا، ΔT تغییر دماست) توصیف می کنند و سایر کمیت..
 • احتمال 2
 • در یک تعریف غیر رسمی احتمال به معنای شانس وقوع یک پیشامد در انجام یک آزمایش تصادفی است...
 • انحلال پذیری و یون های کمپلکس
 • حال حاصل ضرب های انحلال پذیری و یون های کمپلکس را بررسی می کنیم. هنگامی که محلول اشباع شده شکر را با به هم زدن مقدار اضافی شکر در آب تهیه می کنیم، تعادل زیر برقرار می شود...
 • تعادل های شیمیایی و باز
 • حال تعادل شیمیایی را در تعادل های اسید و باز بررسی می کنیم.همان طور که می دانید همه الکترولیت های ضعیف به طور ناقص در محلول آبی یونیده می شوند، یونش یعنی رسیدن به یک حالت تعادل که با معادله ای مانند معادله زیر نشان می دهند...
 • احتمال 1
 • مجموعه کل نتایج یک آزمایش تصادفی را فضای نمونه گویند و پیشامد زیر مجموعه ای از فضای نمونه است ...
 • جدول ICE
 • برای حل کردن مسائل تعادل شیمیایی با استفاده از جدول ICE ابتدا باید اطلاعات داده شده در مسئله را در آن وارد نماییم تا بر اساس اطلاعات داده شده و خواسته شده بتوانیم یک یا چند مجهول را بدست آورده و تعیین کنیم. برای پیدا کردن مجهولات باید حداقل یک اطلاعات ...
 • مسائل شیمی (ثابت های تعادل2)
 • در حالت تعادل و در یک دمای معین اگر ظرفی به حجم یک لیتر داشته باشیم، HI آن بر اساس معادله زیر به اندازه 20 درصد مولی به H2 و I2 تفکیک می شود. اگر یک مول HI خالص به این ظرف اضافه کنیم، بعد از برقراری تعادل، چند مول از هر یک از گونه ها خواهیم داشت؟...
 • پیوستگی توابع و قضایای آن
 • تابع پیوسته f در نقطه a تابعی است که در نقطه a تعریف شده، و همچنین حد تابع در آن نقطه موجود و برابر f(a) باشد....
 • مسائل شیمی (ثابت های تعادل 1)
 • لازم است بدانید که وقتی سیستمی در حال تعادل است ساکن به نظر می رسد زیرا خواص ماکروسکوپی آن تغییر نمی کندو این حالت باعث گمراهی می شود. یک سیستم تعادلی در سطح اتمی و مولکولی دینامیک است، یعنی تغییرات زیادی به صورت پیوسته اتفاق می افتد اما نتیجه کلی ه...
 • گراف
 • یک گراف شامل دو مجموعه است ، مجموعه غیر تهی از گره ها یا رئوس (که با v نشان می دهند) و مجموعه ای از یال ها (که باE نشان می دهند). گراف G با مجموعه رئوس v و یال های E را به صورتG(V,E) نشان می دهند.... ...
 • فرمول های شیمیایی (2)
 • آرایش یون ها در نمک ها به صورت یک الگوی تکراری است و این الگو در سراسر بلور تکرار می شود. به ساختاری که بر اثر چیده شدن ذره های سازنده ی یک جسم در سه بعد بوجود می آید، شبکه بلور آن جسم می گویند. هر ترکیب شیمیایی که یون های با بار مخالف ذره های سا...
 • بررسی واکنش های شیمیایی
 • واکنش های شیمیایی به هم دارند آنها را به 5 دسته اصلی (سوختن، سنتز، تجزیه، واکنش های جابجایی ساده، واکنش های جابجایی دو گانه) طبقه بندی کردیم. حال برای یادگیری و درک بهتر با برخی از واکنش های شیمایی آشنا می شوید...
 • رازهایی از جهان هستی - قسمت دوم
 • اخترشناسان هم اکنون معتقدند که ماده ی تاریک به عنوان یک ماده ی اساسی در ایجاد جهان هستی با آن ویژگی هایی که در حال حاضر از آن سراغ داریم، حضور داشته است....
 • ترکیبات شیمیایی (2)
 • در مطلب قبل با ترکیبات شیمیایی آشنا شدید و دانستید که یک ترکیبات شیمیایی دیگر خواص عناصر یا اتم های سازنده خود را ندارند بلکه مواد جدیدی هستند که ویژگی های جدیدی پیدا کرده اند.
 • ترکیبات شیمیایی (1)
 • ترکیباتی که ذرات سازنده آن مولکول ها هستند ترکیبات مولکولی گویند. آب فراوان ترین ترکیب مولکولی موجود در طبیعت است. در این مولکول ها اتم ها توسط یک نیروی جاذبه ی قوی به نام پیوند کووالانسی کنار هم قرار گرفته اند....
 • حد توابع و قضایای آن
 • برای تابع f(x) اگر مقادیر متغیر x که در دامنه تعریف شده اند در یک همسایگی حول نقطه a ، به عدد a نزدیک شوند و متناظر با آن ، مشاهده شود مقادیر برد روی محور y به عدد منحصربفرد L نزدیک می شوند ،می گوییم حد تابع f در نقطه a برابر L است ...
 • کلسیت (سنگ کانی)
 • کلسیت در دستگاه سه ضلعی (تری گونال)، رده اسکالنوئدریک متبلور می شود. دارای بلورهای درشت و مشخص و یا بصورت توده های دانه ای می باشد. فرمهای رومبوئدر و اسکالنوئدر کلسیت فراوانتر است. دارای ماکل های گوناگون و متنوع نیز می باشد. کلسیت در بیشتر موارد بافت م..
 • قاعده هوپیتال
 • در حالت حدی مبهم 0/0 یا ∞/∞ ، می توان از قاعده ای به نام قاعده هوپیتال استفاده کرد ....
 • انواع خوردگی فلزات
 • حال با خوردگی های فلزات آشنا می شویم، پس خوردگی را بر اساس ظاهر و شکل فلز خورده شده طبقه بندی می کنند. در این روش با مشاهده فلز با چشم غیر مسلح می توان نوع خوردگی را مشخص نمود...
 • خوردگی در چدن ها
 • دانستید که چدن با فشار شکل نمی گیرد و با نورد و کشش به شکلهای مفید درنمی آید. این آهن در واقع آهن خام است که دوباره ذوب شده است. مقدار کربن موجود در چدن بیش از 2 درصدی است که به این ترتیب فلز چدن در هیچ دمایی چکشخوار نیست. چدن در صنایع ریخته گری کار...
 • 8 عدد شگفت انگیز در علم ریاضیات را بشناسید
 • اعداد دنیای پررمزورازی دارند؛ از روزگار قدیم دانشمندان و فیلسوفان زیادی در رابطه با اعداد و روابط آن ها تحقیق کرده اند. اعداد مهمی وجود دارند که شما با شناختن آن اعداد، کلید دنیای اعداد را در دست دارید....
 • روابط محلول سازی (1)
 • محلول سازی از جامدات کمی آسانتر از محلول سازی از مایعات است زیرا برای محاسبات آن به آیتم های کمتری نیاز داریم که در ادامه به تشریح هریک از آن ها خواهیم پرداخت...
 • اکریلونیتریل
 • اکریلونیتریل ماده ای شیمیایی با فرمول CH2CHCN است. عمدتاً از روش سوهیو ساخته می شود. در این فرآیند، پروپیلن در یک واکنشگاه کاتالیزی سیال بستر با هوا و آمونیاک عمل می شود. سیال خروجی در یک واحد خوب دوسویه تصفیه و آکریلونیتریل از طریق تقطیر جز به جز جدا...
 • متبلور کننده ها
 • بلور در واقع ، سازمان یافته ترین نوع مواد بی جان است. از خصوصیات مهم بلور ، این است که ذرات سازنده آن که اتم ، مولکول و یا یون هستند ، در آرایش های منظم سه بعدی به نام شبکه فضایی کنار هم چیده شده اند. اگر بلور ، بدون هیچ گونه مانعی ناشی از طرف بلورهای دیگ
 • ترکیب معدنی
 • ترکیبات معدنی عبارتند از کلیه ترکیبات شیمیایی که منحصراً شامل عوامل شیمیایی آلی (مانند ترکیبات با پیوند کربن-هیدروژن) در ساختار مولکولی خود نباشند. ترکیباتی نظیر الماس و گرافیت که از کربن خالص تشکیل شده اند نیز جز مواد معدنی محسوب می شوند...
 • فتوشیمی
 • فتوشیمی (Photochemistry) بخشی از علم شیمی است که به تغییرات شیمیایی ممکن توسط انرژی نور (ماورای بنفش تا مادون قرمز) می پردازد. ..
 • دریاچه ناترون
 • دریاچه ی نمک ناترون واقع در تانزانیا یکی از آرام ترین دریاچه های آفریقاست؛ محلی مناسب برای زندگی فلامنگوهای در معرض خطر انقراض اما این بهشت فلامنگوها برای تعداد زیادی از حیوانات دیگر یک جهنم به تمام معنی است و یک سری از وحشتناک ترین عکس های موجود در جهان
 • عصاره گیری
 • عصاره گیری با استفاده از حرارت و بدون دخالت حرارت انجام پذیر می باشد. در صورتی که اجسام موجود در گیاهان به حرارت حساس باشند بهتر است از روش دوم استفاده کنیم. عصاره گیری با دخالت حرارت با وسیله ای به نام سوکسله و عصاره گیری بدون دخالت حرارت با وسیله ...
 • باسواد کیست؟
 • در تعریف سنتی سواد، توانایی است و یا توانایی به کاربردن زبان برای خواندن، نوشتن، گوش دادن و سخن گفتن، ولی در مفهوم نوین این واژه به سطحی از خواندن و نوشتن که برای ارتباط کافی است گفته می شود...
 • هیدروژل (ابر جاذب)
 • هیدروژل ها شبکه های سه بعدی آبدوست و دارای اتصالات عرضی هستند که در تماس با آب متورم می شوند اما حل نمی گردند. این ترکیبات می توانند اشکال فیزیکی مختلفی شامل ورقه، میکروذره، نانوذره، ساختار پوششی و فیلم داشته باشند...
 • آبفشان فلای
 • این آبفشان زیبا در در بیابان بلک راک نوادا میزبان یکی از زیباترین آبفشان های معدنی در جهان واقع شده است. در سال 1916 و در خلال حفاری چاهی عمیق در منطقه نوادا ، چاه به طور تصادفی به آب رسید و آب خنک بر بیابان داغ بلک راک جاری شد.
 • تولید پیل خورشیدی که نور مرئی را جذب می کند
 • مطالعه محققان نشان می دهد که با ترکیب نقاط کوانتومی گرافنی و دی اکسید تیتانیوم می توان پیل خورشیدی تولید کرد که قادر به جذب نور مرئی است. این موفقیت با توجه به این که ۴۳ درصد نور خورشید حاوی طول موج های نور مرئی است...
 • آبفشان
 • ابفشان چشمهٔ آب گرمی است که در فواصل زمانی معین آب داغ را با سرعت زیادی به بیرون پرتاب می کند. یکی از مراکز آبفشان های جهان پارک ملی یلوستون است.
 • کشف آتش فشان در سیاره سرس
 • کشف آتش فشان در سیاره سرس که یکی سیاره بسیار کوچک است نام این سیاره از یک الهه کشاورزی از روم باشتان گرفته شده
 • فوم فلزی
 • فوم پلی استایرن (یونولیت) یا پلاستوفوم ماده ای سفید رنگ و عایق رطوبت و صدا است که اولین بار توسط آلمان نازی در جنگ جهانی دوم برای ساخت پل های شناور روی آب ساخته شد...
 • بادبانک
 • بادبانک گونه ای از جانوران آبزی است که در سطح آب اقیانوس ها زندگی می کنند. این جانوران هنگامی که برای تنفس به سطح آب می آیند باله خود را از آب بیرون آورند تا هوا جذب کنند...
 • خاک رس
 • رس ها به همراه کلوئیدها، فعال ترین بخش خاک محسوب می شوند و اکثر آنها دارای ساختمان بلوری هستند...
 • مارمولک آرمادیلو (Armadillo Girdled Lizard)
 • مارمولک آرمادیلو نوعی از مارمولک هایی است که در صحراهای آفریقا یافت می شود که این روزها به عنوان حیوان خانگی از آن نگهداری می شود.