• فیزیک – 2005
  • اسم حرکت براونی که می‌آمد تن مردم می‌لرزید! خلاصه اوضاع بدی بود. فیزیکدانها احساس می‌کردن فیزیکی که بلد هستند فقط به درد حل مسأله های آسان می‌خورد یعنی: حل مسأله های نیوتونی یا ماکسولی. همان مسأله هایی که ما در دبیرستان حل کردنشان را یاد می‌گیریم. ...
  • کنکور بی معنی
  • یک فرق اساسی ریاضی و فیزیک این است که ما در فیزیک از اعداد منظور داریم. حتماً متن کوچک ام یا بزرگ را از آرشیو بخوانید. ) خوب جدا از بحث واحدها و بعدها، یک فرق دیگر که در نگرش فیزیک به اعداد و نگرش ریاضی به اعداد وجود دارد، دقت عدد یا معنای یک عدد هست....