• حیات در مریخ
 • مریخ چهارمین سیاره از خورشید است. قطر آن فقط نصف قطر زمین است. اما ویژگیهای زمین گونه زیادی دارد و این ویژگیها اختر شناسان را به این باور رهنمون شده است که در مریخ حیات وجود دارد...
 • جهش تحصیلی، آری یا خیر؟
 • آیا کودک شما هم از آن دسته کودکان باهوشی است که به سرعت می آموزد و بیشتر از سن و سالش می فهمد؟...
 • دانه های برف شبیه هم
 • همواره باور عمومی بر این بوده که هر دانه برف منحصر به فرد و متفاوت از دانه برف دیگر است،...
 • جادو های ریاضیات
 • روزی از روزھا، یک کاشی مربع شکل از دست یک کاشی کار چینی،به زمین افتاد و شکست.این کاشی به ھفت قطعه تقسیم شد
 • آشنایی با ستاره نوترونی
 • ستاره های نوترونی در کنار سیاهچاله ها، متراکم ترین اجرام شناخته شده ای هستند که توسط میدان های گرانشی شدیدی محاصره شده اند...
 • بهینه سازی
 • در اواخر فصل مشتق کتاب دیفرانسیل با مسایلی بر می خوریم که باید مینیمم یا ماکزیمم سازی در آنها اتفاق بیافتد...
 • تا شدن پروتئین ها (1)
 • بسیاری از پروتئین ها پس از واسرشت شدن کامل می توانند با قرار گرفتن در شرایط مناسب مجددا به حالت طبیعی اولیه خود تا بخورند، یعنی اطلاعات لازم برای تا شدن درست آنها در توالی آمینواسیدی آنها و در نتیجه در ماده ژنتیک رمز شده است. به عبارت دیگر تا شدن این ...
 • پروتئین ها در پراکسی زوم (بخش دوم)
 • پراکسی زوم ویژگی های جالبی دارد. این اندامک هم می تواند از رشد و تقسیم پراکسی زوم های موجود حاصل شود و هم می تواند از نو (از غشاها و پروتئین های اولیه مشتق از شبکه آندوپلاسمی) تولید شود. این اندامک می تواند با دریافت ...
 • کد ژنتیک (2)
 • در شرایط طبیعی، رمز گذاری مجدد به ندرت و فقط در ارتباط با ژن های محدودی اتفاق می افتد. انجام این فرآیند برای بیشتر ژن های دیگر سلول در شرایط طبیعی می تواند اثرات مخربی داشته باشد. جالب است که رمزگذاری مجدد در چرخه زندگی بعضی ویروس ها مثل رتروویروس ها ...
 • حجم و مساحت اشکال هندسی
 • در مورد اشکال هندسی سه بعدی و دارای حجم برای بدست آوردن مساحت جانبی و مساحت کل هر شکل، می توان از رسم گسترده آن(یعنی باز کردن آن در فضای دو بعدی) بر روی صفحه و محاسبه مساحت هر یک از سطوح استفاده کرد. ...
 • کد ژنتیک (1)
 • یک mRNA در رمزهای سه نوکلئوتیدی (سه تایی) به نام کدون خوانده می شود. برای هر کدون دست کم یک tRNA وجود دارد. تعداد tRNA ها معمولا بیشتر از تعداد کدون ها و بیشتر از تعداد آمینواسیدهایی است که رمز می شوند. در حالی که بیست آمینو اسید طبیعی وجود دارد، 61 ...
 • اندازه سلول (2)
 • در زیست شناسی سلولی مولکولی، مقادیر بسیار کوچک مربوط به درون سلول ها کاربرد زیادی دارند. در درون یک سلول چه مقادیری برای اندازه ها متداول است؟ هسته سلول های یوکاریوتی معمولا 10-3 میکرومتر قطر دارد و...
 • اندازه سلول (1)
 • اندازه گیری ابعاد سلول ها، اجزا و اندامک های کوچک با استفاده از میکروسکوپ نوری یکی از راه های تشخیص گونه ها ی مختلف موجودات زنده است. رایجترین روش اندازه گیری ابعاد سلول در میکروسکوپ نوری استفاده از عدسی چشمی خاصی به نام میکرومترچشمی (اکولر مدرج) است...
 • پروتئین ها در مسیر ترشحی (1)
 • هر وزیکول در حال تشکیل با روکشی پروتئینی پوشیده شده است. وزیکول ها را بر اساس نوع پروتئین های روکش آنها دسته بندی می کنند. هر نوع روکش فقط در وزیکول های بین کده های مبدا و مقصد خاصی مورد استفاده قرار می گیرد، برای مثال پوشش وزیکول هایی که از شبکه ...
 • هدف گیری به لیزوزوم (1)
 • عمده پروتئین های غشایی و محلول لیزوزومی به طور غیر مستقیم و به واسطه اندوزوم های تاخیری به لیزوزوم می رسند. این پروتئین ها ابتدا در وزیکول هایی با روکش کلاترین به اندوزوم می روند و با تشکیل لیزوزوم از اندوزوم، در لیزوزوم قرار می گیرند....
 • انتقال وزیکولی (بخش سوم)
 • در پی باراندازی، پروتئین های v-SNARE در وزیکول با پروتئین های t-SNARE در غشای هدف تشکیل کمپلکس بسیار پایدار SNARE را می دهند. در پی آن بلافاصه دو غشا به هم ملحق می شوند و محتوای وزیکول به مقصد می رسد. در این میان Rab نیز GTP خود را هیدرولیز می کند و ...
 • انتقال وزیکولی (بخش دوم)
 • G پروتئینی مونومری که آزاد شدن وزیکول ها از شبکه آندوپلاسمی را کنترل می کند، Sar1 نام دارد. وقتی Sar1 متصل به GDP باشد، در سیتوزول محلول می باشد. پروتئین تراغشایی Sec12 در غشای شبکه آندوپلاسمی نقش تعویض کننده ...
 • انتقال وزیکولی (بخش اول)
 • انواع پروتئین ها می توانند با پروتئین های روکش برهمکنش دهند و همراه آنها در وزیکول قرار گیرند. بعضی از آنها محموله های وزیکول هستند. این محموله ها می توانند محلول یا تراغشایی باشند. محموله های تراغشایی می توانند مستقیما با ...
 • پروتئین ها در مسیر ترشحی (3)
 • پروتئین های محلول مقیم شبکه آندوپلاسمی در پایانه N خود دارای نشان نگه داری KDEL که (K لایزین، D آسپارتیک اسید، E گلوتامیک اسید و L لوسین) هستند که برای آن گیرنده هایی تراغشایی موسوم به گیرنده های KDEL وجود دارد. گیرنده های KDEL در غشای شبکه آندوپلاسمی و..
 • پروتئین های بین غشا (2)
 • بطور کلی مراحل آغازی بیوسنتز پروتئین های ترشحی ، غشایی و لیزوزومی نیز بوسیله ریبوزوم های آزاد صورت می گیرد و زمانی که زنجیره پلی پپتیدی به طول 80 آمینو اسید ساخته شد و به محض آن که پپتید نشانه از ریبوزوم بیرون زد کمپلکس SRP به ریبوزوم وصل می شود و فراین..
 • ورود پروتئین به میتوکندری (2)
 • Hsp70 در بستره به پلی پپتید در حال ورود متصل می شود و خود به دو روش ورود پروتئین را تسهیل می کند. یک مدل تسهیل ورود که برای چپرون های مولکولی اندامک های دیگر(کلروپلاست و شبکه آندوپلاسمی زبر) نیز پیشنهاد شده است، مدل گیره براونی نام دارد...
 • ورود پروتئین به میتوکندری (1)
 • ورود پروتئین ها به میتوکندری و کلروپلاست همچون ورود به هسته پساتر جمله ای است، اما بر خلاف محموله های ورود به هسته که در شکل تا شده و طبیعی خود از منافذ هسته ای عبور می کنند، پروتئین های میتوکندری و کلروپلاست در سیتوزول تا نمی شوند و تا پیش از انتقال به..
 • ورود پروتئین ها به هسته (2)
 • G پروتئینی مونومری به نام Ran در تردد پروتئین ها به هسته است که اهمیت کلیدی دارد. هر G پروتئین می تواند متصل به یک GTP یا GDP باشد. Ran در هسته غالبا متصل به GTP و در سیتوزول غالبا متصل به GDP است. دلیل این توزیع متفاوت، تمرکز فاکتورهای تعویض کننده ...
 • ورود پروتئین ها به هسته (1)
 • هسته دو غشا دارد که روی هم پوشش هسته را تشکیل می دهند. هر دو غشای پوشش هسته امتداد غشای شبکه آندوپلاسمی هستند. در واقع لومن شبکه آندوپلاسمی با محتوای فضای بین دو غشای هسته پیوسته است. در مکان هایی در پوشش هسته منافذی قرار دارند که تردد به هسته تقریبا ...
 • پمپ پروتونی (بخش دوم)
 • هر زیر واحد cدر F1F0-ATPsynthase دو مارپیچ آلفای تراغشایی دارد. در میانه یکی از این مارپیچ ها یک ریشه آسپارتیک اسید کلیدی واقع شده که در شرایط آب گریز درون لایه فسفولیپیدی در وضعیت پروتونه (یونش نیافته و بدون بار) است. در مقابل وقتی زیر واحد c در محیط ...
 • پمپ پروتونی (بخش اول)
 • F1F0-ATPsynthase در حقیقت یک پمپ پروتونی وارونه می باشد. یون های H+ در سراشیب الکتروشیمیایی خود از آن عبور می کنند و همزمان ATP از ADP سنتز می شود. در پستانداران، عمده ATP مصرفی بدن توسط این پروتئین که در غشای درونی میتوکندری جای گرفته است ساخته ...
 • پروتئین های انتقال غشایی (2)
 • تفاوت کانال ها با دو دسته دیگر (که پروتئین های حامل نیز خوانده می شوند) در نحوه انتقال است. کانال ها با موادی که انتقال می دهند برهمکنش محدودی دارند و در حرکت باز مثل یک منفذ اختصاصی برای عبور سریع این مواد به سراشیب الکتروشیمی شان عمل می کنند. این ...
 • پروتئین های انتقال غشایی (1)
 • هر پروتئین ناقل، طوری ساخته شده است که حمل و نقل گروه بخصوصی از مولکول ها مثل یون ها، قندها و اسیدهای آمینه را بر عهده دارد. برای مثال، در برخی باکتری ها در برخی پروتئین های غشایی آنها، جهش ژنی بوجود آمده است و در نتیجه، انتقال گلوکز صورت نمی گیرد. در ...
 • پروتئین های غشایی (2)
 • پروتئین های تراغشا از داخل تمامی غشا رد می شوند. نواحی به صورت پیچه های آلفا در تمام انواع غشاءهای زیستی به خصوص غشاءهای خارجی دیده می شوند. بشکه های بتا تنها در غشاءهای خارجی باکتری های گرم منفی، دیواره های سلولی لیپیدی بعضی ...
 • پروتئین های غشایی (1)
 • پروتئین های تراغشایی عمدتا عرض غشا را با مارپیچ آلفا طی کرده اند. پروتئین های غشایی تک عبور تنها یک مارپیچ آلفای تراغشایی دارند. در مقابل پروتئین های غشایی چند عبور، چندین بار از غشا عبور کرده اند. رده ای از پروتئین ها موسوم به پورین ها، با رشته های ...
 • تجزیه پروتئین ها (1)
 • مسیر عمده تجزیه پروتئین ها در سیتوپلاسم، تجزیه با کمپلکس پروتئینی بزرگی به نام پروتئازوم می باشد. (شکل1) پروتئازوم غالب در بیشتر سلول ها پروتئازوم 26S است که از یک بخش مرکزی کاتالیتیک (با ضریب رسوب 20S) و دو سرپوش ...
 • ساختار و عمل پروتئین ها (2)
 • ساختار نوع چهارم پروتئین ها درجه تجمع واحدهای پروتئینی است. هموگلوبین انسان که یک پروتئین کروی با وزن مولکولی 68000 است باید چهار زنجیر اسید آمینه بطور مناسبی تجمع یافته باشد تا هموگلوبین فعالی تشکیل شود. انسولین نیز ترکیبی است که در آن زیر واحدهایی از ..
 • ساختار و عمل پروتئین ها (1)
 • ساختار پروتئین ها سلسله مراتبی می باشد. ساختار اول توالی خطی آمینو اسیدها است. ساختار دوم الگوی منظم پیوندهای هیدروژنی بین ریشه های نزدیک به هم (در ساختار اول) می باشد که می تواند تکرار شونده یا غیر تکرار شونده باشد. مارپیچ آلفا و رشته ها و صفحات بتا ...
 • تا شدن پروتئین ها (3)
 • چاپرون های مولکولی مثل Hsp70 به تا شدن بسیاری از پروتئین های تازه ساخته شده و پروتئین های تا نشده کمک می کنند. Hsp70 متصل به ATP، در یک تعادل سریع، به پروتئین (سوبسترا) متصل می شود و با تحریک پروتئین های کمکی، ATP خود را هیدرولیز می کند. در نتیجه این ه...
 • تا شدن پروتئین ها (2)
 • نوع مشخص و شناخته شده چاپرون های مولکولی، چاپرونین groell است که با کمک یک چاپرونین groess در مجموع نقش تاخوردگی صحیح پلی پپتید های نوساز، باز کردن پلی پپتید های غلط تاخورده و جلوگیری از تجمع پروتئین ها را ایفا می کند. Groel دارای دو حلقه ی استوانه ...
 • بررسی انواع گیاهان (1)
 • گیاه شناسان تعداد گونه های گیاهی را بین 310000 و 422000 برآورد می کنند که هر سال گونه های دیگری کشف و به آن افزوده می شود و در مطالب دیگر بسیار از گیاهان آموختید، حال در اینجا گیاهان را همراه با تعریفی کوتاه برای یادگیری بهتر شما عزیزان گردآوری نموده ...
 • تجزیه پروتئین ها (2)
 • از مسیر تجزیه پروتئازومی در بسیاری موارد برای تنظیم زمانی دقیق فعالیت پروتئین ها استفاده می شود. در چرخه سلولی، تجزیه برخی پروتئین ها ورود سلول به فاز بعدی چرخه را ممکن می سازد. در این فرآیندها، لیگازهای یوبی کوئتین ویژه نوعی سوبسترا در زمان خاص فعال ...
 • ژنتیک در سرخس ها
 • در سرخس ها اسپوروفیت گیاه اصلی است که شامل برگ شاخه (2n)، ریزوم (2n) و ریشه ها (2n) است. پشت برگ شاخه ها، هاگدان ها وجود دارند که دارای سلول های دیپلوئیدند. این سلول ها با میوز، هاگ های هاپلوئید (n) را به وجود می آورند. هاگ های هاپلوئید در صورت مناسب ...
 • ژنتیک خزه گیاه
 • ژن های گیاهی کلون می شوند، علائم تنظیم کننده ژنتیکی رمز گشای می شوند و ژن ها از موجودات کاملاً غیر خویشاوند ( خصوصا باکتری ها و ویروس ها) برای اعطاء صفات زراعی مفید جدید، به گیاهان زراعی منتقل می شوند. ترانسفورماسیون ژنتیکی انتقال ژن های مطلوب ویژه را، ..
 • بررسی انواع گیاهان (3)
 • کاج: جز گیاهان همیشه سبز و بازدانه است. دارای سازش تعداد روزنه های کم و فرو رفته برای کاهش تعرق است. رویان آن هشت لپه ای می باشد. مسن ترین درخت شناخته شده نوعی کاج است که 5000 سال سن دارد. ریشه آن با نوعی از قارچ ها که بیش تر از بازدیدیومیست ها هستند، ...
 • بررسی انواع گیاهان (2)
 • خزه: دارای سانتریول می باشد. در یک زیستگاه مناسب از طریق تولید مثل رویشی به سرعت پراکنده می شود و تعداد فراوانی از افراد جدید را به وجود می آورد. آنتروزوئیدهای آن، دارای حرکت تاکتیکی هستند. مواد غذایی و آب را از طریق انتشار و اسمز از سلولی به سلول دیگر ..