• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1382/12/04
  • تاريخ :

آمادگی روانی از مهمترین معیارهای غواصی است

نتایج یك تحقیق نشان داد كه استقامت قلبی ـ عروقی و آمادگی روانی از مهمترین معیارهای غواصی است كه به یكدیگر وابسته بوده و در صورت نبود یكی از این معیارها كسب نتایج مطلوب ممكن نیست.

حسین اسماعیل پورمرندی كارشناس ارشد تربیت بدنی در پژوهشی كه به بررسی تاثیرات هشت هفته آموزش غواصی بر آمادگی روانی و استقامت قلبی ـ عروقی كارآموزان پرداخته است،‌ می‌افزاید: هشت هفته آموزش غواصی بر عوامل آمادگی روانی و نیز استقامت قلبی ـ عروقی تاثیری نداشت، ولی این آموزش توانست روحیه همكاری تیمی را افزایش دهد.

محقق در این مطالعه میدانی ده نفر از نیروهای لشگر 10 سید الشهدا را كه به مدت هشت هفته تحت آموزش غواصی قرار گرفته بودند، قبل و بعد از آموزش با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار داد.

همچنین، برای سنجش استقامت قلبی ـ عروقی از دستگاه نوارگردان تردمیل به منظور تست كوپر استفاده شد.

نتایج این پژوهش نشان داد: بین هشت هفته آموزش غواصی و آمادگی روانی و استقامت قلبی ـ عروقی ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد؛ همچنین، بین بعضی از عناصر آموزشی با یكدیگر ارتباط معنی داری مشاهده شد. این امر نشان دهنده پایایی درونی عناصر آموزشی است.

این نتایج می‌افزاید: پیشرفت كارآموزان در این دوره‌ به عناصر آموزشی متعددی مانند همكاری تیمی، توانایی شنا كردن، عكس‌العمل در مقابل خطرات احتمالی، نگهداری از تجهیزات و ... بستگی داشت.

نكته جالب توجه در این پژوهش این بود كه بین برخی از این عناصر آموزشی با برخی از عوامل آمادگی روانی، همبستگی معنی داری مشاهده شد، به عنوان مثال همبستگی بین عنصر تعمیر و نگهداری با عامل هدفمندی نكته قابل توجهی است. زیرا نشان‌دهنده ارتباط بنیادی این دو متغیر با یكدیگر است.

محقق پیشنهاد كرده‌ است: زمان دوره‌های آموزش غواصی باید طولانی‌تر شود تا بتوان به نتایج آمادگی جسمانی بهتری دست یافت.

همچنین، پژوهش مشابه باید در وضعیتی اجرا شود كه تعداد بیشتری از آزمودنی‌ها در اختیار قرار گیرد.

UserName