• تعداد بازديد :
  • شنبه 1382/12/02
  • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری 2 اسفند ماه 1382

ایران

‎‎

زمین به

روایت

تصویر و موسیقی

 تهران‎‎ ـ نخستین جـشنـواره‎ فـیلـم‎، عكـس‎ و موسیقی‎‎ فرهنگ‎ایران‎‎ زمین برای‎ تحكیم‎ مبانی وحدت‎‎ ملی‎‎ از طریق‎ شناخت اقوام‎ ایرانـی در تهران‎‎ و 10 استان كشور برگزار می‎ شود.

جشنواره‎ فرهنگ‎ ایران‎‎ زمین هجدهم‎ اردیبهشت‎1383 در قالب‎ بخش‎ های‎ فیلم‎ ( سینمـایـی‎ و كوتاه‎‎)، موسیقی‎ و عكس،‎ علاوه بـر تـهـران‎ همزمان‎ در استانهای‎ مختلف‎ برپا می‎ شود.

هنرمندان‎‎ فیلمساز و عكاسـان مـی‎ تـواننـد آثار خود را تا هشتم‎ فروردین‎ سـال‎ آینـده‎ به‎ مركز انجمن‎‎ سینمای‎ جوانان ارسال‎ كنند.

آثار ارائه‎‎‎‎ شده باید دربـرگیـرنـده وجـوه مختلف‎ فرهنگ‎ قومی‎‎‎ از جمله‎ ویژگی های‎ دینی ، مذهبی‎‎، نژادی،‎ گستره‎ جغرافیایـی، زبان‎، ادبیات‎، مراسم‎ و باورهای‎ آیینی‎، موسیقی‎‎، نقاشی، مـعمـاری،‎ صنـایـع‎ دستی‎‎ و سایر عناصر فرهنگ‎ قومی باشند.

بخش‎ موسیقی‎ در جشنواره‎ فرهنگ‎ ایران‎‎ زمیـن به‎‎ صورت‎ غیر رقابتی‎‎ برپا می شـود؛ بـه طوری‎ كه‎‎ گروه های‎‎ موسیقـی‎ هـر استـان‎ بـه اجـرای برنامه‎ در استان‎ دیگر می‎ پردازند.

همچنین‎ در ادامه‎‎ بخش‎ مسابقه سینمای‎ بلنـد جشنواره‎‎ فرهنگ‎ ایران‎‎ زمین، بخش‎ مسابقـه فیلم‎‎ های‎ مستنـد میـراث فـرهـنگـی‎ و قـوم نگارانه‎‎‎ در قالـب‎ سـومیـن‎ دوره جـشنـواره یادگار برگزار می‎ شود.

جشنواره‎ فرهنگ‎ ایران‎‎ زمین بیسـت‎ و هـشتـم‎ اردیبهشت1383 پایان‎ می‎ یابد.

UserName