• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1382/11/29
  • تاريخ :

آشنایی با برنامه

Acrobat Reader

مقدمه:
وقتی شما قصد دارید مستندات خودتان را در Internet یا هر جای دیگر به اشتراك بگذارید مشكلات زیادی جلوی راه شما قرار دارد. از این دسته مشكلات می توان به موارد زیر اشاره كرد.

آیا سند شما به راحتی در یك سیستم عامل به غیر از سیستم عاملی كه در آن سند را ایجاد كرده اید باز خواهد شد.

آیا سند شما به راحتی در یكplatform به غیر ازplatform شما باز خواهد شد.

آیا سند شما همانطور كه در ماشین شما نمایش داده می شود در ماشین مقابل نمایش داده خواهد شد.

آیا شمای كلی سندتان بهم خواهد خورد...
و از این قبیل موارد.
برای برطرف كردن چنین مشكلاتی من در این مقاله قصد دارم به معرفی نرم افزار Acrobat Reader (كه می توانید با كلیك دراینجا آن را از سایت تبیان دریافت كنید)و همچنین روش تبدیل مستندات Word رابه مستندات Acrobat، بپردازم.


باز كردن مستنداتPDF
AdobeAcrobat Reader امكان باز كردن و مشاهده فایلهای (PDF) را می دهد.

برای باز كردن یك مستندPDF:
بر روی دكمه فرمانOpen، كلیك كنید  یا از منوی File گزینهOpen را انتخاب كنید. در كادر محاوره ای Open نام یك یا چند فایل را انتخاب كنید سپس بر روی Open كلیك كنید.معمولآ مستندات PDF دارای پسوند pdf هستند.

از منویFile نام فایل مورد نظر را انتخاب كنید. منو آخرین چهار سندی كه اخیرآ باز شده را لیست می كند.

بر رویicon فایل خود Double-click كنید.

نكته:
درMAC OS شما ممكن است توانایی باز كردن سندهایی كه در Windows ایجاد شده را، با دوبار كلیك كردن icon سند مورد نظر را نداشته باشید.اگر دو بار كلیك كردن سند باعث باز شدن سند نشد،  برای باز كردن سند مورد نظر از منوی Fileگزینه Open اقدام كنید.

تنظیم نمای دید مستنداتPDF
شما می توانید بزرگ نمایی سند PDF را طوری تغییر دهید كه بتوانید یك صفحه از سندتان را به طور كامل مشاهده كنید و یا بتوانید دنباله ای از صفحات را مشاهده كنید.

برای افزایش بزرگ نمایی:
ابزارzoom-in را انتخاب كنید و برروی صفحه كلیك كنید یا برای بزرگ نمایی ناحیه خاصی از صفحه، با عمل drag كردن ناحیه مورد نظر را انتخاب كنید انتخابكنید. همچنین می توانید بر روی دكمه zoom-in در نوار ابزار كلیك كنید.

برای كاهش بزرگ نمایی:
ابزارzoom-out را انتخاب كنید و برروی صفحه كلیك كنید یا برای كاهش بزرگ نمایی ناحیه خاصی از صفحه، با عملdrag كردن ناحیه مورد نظر را انتخاب كنید انتخاب كنید. همچنین می توانید بر روی دكمه zoom-out در نوار ابزار كلیك كنید.

نكته:
وقتی كه ابزارzoom-in انتخابشده، با فشار دادن كلیدCtrl در ویندوز  یا Option در Mac OS زمانی كه عمل كلیك یا drag را انجام می دهید، می توانید به جای عمل zoom-in عملzoom-out را انجام دهید. و همچنین هنگامی كه zoom-out انتخاب شده عمل zoom-in را به جای zoom-out انجام دهید.

برایfit كردن اندازه صفحه:
برای میزان(fit) شدن كامل در پنجره دكمهFit In Windowكلیك كنید، یا از منویview،Fit In Window را انتخاب كنید.

برای میزان كردن صفحه با پهنای پنجره بر روی دكمه Fit Width كلیك كنید، یا از منوی view،Fit Width را انتخاب كنید. ممكن است قسمتی از صفحه خارج از دید باشد.

برای میزان كردن صفحه ای با متن و گرافیك با عرض پنجره، از منوی view گزینهFit Visable را انتخاب كنید. ممكن است قسمتی از صفحه خارج از دید باشد.

برای بازگرداندن اندازه صفحه به اندازه واقعی آن:
برروی دكمهActual Size كلیك كنید، یا از منویview گزینهActual Size را انتخاب كنید.اندازه واقعی یك سندPDF معمولآ 100% است اما در هنگام ایجاد سند PDF می توان آن را به یك بزرگ نمایی دیگر تنظیم نمود.

تنظیم طرح بندی وorientation صفحه:
شمامی توانید از سه نوع طرح بندی در هنگام مشاهده مستنداتPDF استفاده كنید. Single page (یك صفحه در هر لحظه)، دنباله ای از صفحات  یا دنباله ای از صفحات كنار هم.

برای تنظیم طرح بندی:
بر روی دكمهSingle Page ، Continuous و یاContinuous – Facing در نوار وضعیت كلیك كنید  یا از منوی view یكی از آنها را انتخاب كنید.

برای چرخاندن یك صفحه:
بر روی دكمهRotate View Clockwise و یا دكمه Rotate View Counter-Clockwise كلیك كنید و یا از منویview یكی از آنها را برگزینید.

مشاهده مستندات در نمای تمام صفحه:
در نمای تمام صفحه، اسنادPDFبه طور كامل صفحه را می پوشانند. در این حالت نوار منو، نوار ابزار، نوار فرمان، نوار وضعیت و كنترلهای پنجره مخفی هستند.

برای مشاهده مستندات در نمای تمام صفحه:
از منویview گزینه Full Screen را انتخاب كنید.برای حركت به سمت پایین در طول صفحه كلیدEnter،Down Arrow یا Right Arrow را فشار دهید. برای حركت به سمت بالا در طول صفحه، كلیدShift + Enter،Up Arrow یا LeftArrow را فشار دهید.

نكته:

 اگر از Windows98،Windows2000 یاMac OS استفاده می كنید و دو صفحه نمایش نصب شده دارید نمای تمام صفحه تنها در یكی از صفحه نمایشها نشان داده خواهد شد.

برای خارج شدن از نمای تمام صفحه:
كلیدEscape را فشار دهید  یا می توانید Ctrl+L(Windows)و یاCommand+l(Mac OS) را فشار دهید.از تركیب این دو كلید می توانید برای رفتن به حالت تمام صفحه نیز استفاده كنید.

ورق زدن مستندات:
Acrobat میانبرهای صفحه كلید، دكمه ها و منو فرمانهایی برای ورق زدن مستنداتPDF دارد.

نكته:

 اگر از كلیدهای شماره number padصفحه كلید استفاده می كنید اطمینان حاصل كنید كهNum Lock خاموش است.

برای رفتن به یك صفحه دیگر:
یكی از اعمال زیر را انجام دهید:
برای رفتن به صفحه بعدی دكمهNext Page را كلیك كنید یا كلیدRight Arrow یا تركیب كلیدCtrl(Windows) یاOption(Mac OS) با Down Arrow را فشار دهید و یا از منوی Documentگزینه Next Page را انتخاب كنید.

برای رفتن به صفحه قبلی دكمهPrevious Page را كلیك كنید یا كلیدLeft Arrow یا تركیب كلیدCtrl(Windows) یاOption(Mac OS) باUp Arrow را فشار دهید و یا از منوی Document گزینهPrevious Page را انتخاب كنید.

برای بالا و یا پایین بردن صفحه به اندازه یك خط كلید جهتیUp و یاDown را فشار دهید.

نكته:

 كلیدهای جهتی DownوUp در صورتی صفحه را به اندازه یك خط جابه جا می كنند كه شما در حالتFit in Window نباشید. در حالتFit In Window این كلیدها به صفحه قبلی یا بعدی می روند.

برای حركت به سمت پایین به اندازه یك صفحه از كلید Page Down یاEnter استفاده كنید.

برای حركت به سمت بالا به اندازه یك صفحه از كلید Page Up یاShift+Enter استفاده كنید.

برای رفتن به اولین صفحه بر روی دكمهFirst Page كلیك كنید و یا كلیدHome را بزنید یا از منویDocument گزینهFirst Page را انتخاب كنید.

برای رفتن به اولین صفحه بر روی دكمهLast Page كلیك كنید و یا كلیدEnd را بزنید یا از منویDocument گزینهLast Page را انتخاب كنید.

برای رفتن به یك صفحه با شماره آن صفحه:
Scrool Bar عمودی را بكشید تا شماره مورد نظرتان ظاهر شود و یا شماره صفحه مورد نظر را در نوار وضعیت انتخاب كنید و یا تایپ كنید، همچنین میتوانید از منویDocument گزینهGo To Page را انتخاب كنید سپس شماره مورد نظر تایپ كنید و بر رویOk كلیك كنید.

مرور سند باBookmarkها، Thumbnailها، Linkها و گفتارها(Articles)
Acrobat Reader به شما اجازه با استفاده از Bookmarkها،Thumbnailها، Linkها(كه شما را به مكان خاص از پیش تعیین شده منتقل می كند) و Articleها(سرنخهای الكترونیكی كه شما را در طول سند منتقل می كند) به شما این امكان را می دهد كه به یك مكان خاصی از سند بروید.

برای مرور بااستفاده ازBookmarkها:


پالتBookmark را فعال كنید. برای این كار گزینهShow Bookmarks را از منویWindow انتخاب كنید و یا بر روی برگه Bookmarks كنار صفحه كلیك كنید.

برای رفتن به موضوع خاص با استفاده ازBookmark بر رویiconها و یا متن روی پالت كلیك كنید.

نكته:كلیك كردن بر رویBookmark ممكن است در عوض اینكه شما را به یك مكان از سند منتقل كند عملی را انجام دهد مانند پخش یك فیلم كه این به نحوه ایجاد Bookmarkبستگی دارد.


در صورتی كهBookmarksانتخاب شده باشد آن به صورت پررنگ است در این حالت اگرNavigate pane مخفی است كافی است از نوار فرمان دكمهShow/Hide Navigation Pane را كلیك كنید تا آن نمایان شود.

در Bookmark هر عنوان می تواند زیر شاخه هایی داشته باشد در این حالت قبل از نام آن علامت + (Windows) ویا علامت مثلث (Mac OS) قرار دارد كه به كلیك بر آن می توانید زیر شاخه های آن را مشاهده كنید.

برای مرور سند با استفاده ازThumbnail:
پالتthumbnail را فعال كنید. برای این كار گزینهShow Thumbnail را از منویWindow انتخاب كنید و یا بر روی برگه Thumbnail كنار صفحه كلیك كنید.

یكی از موارد زیر را انجام دهید:
برای رفتن به یك صفحه دیگر بر رویthumbnsil صفحه مورد نظر كلیك كنید.
برای مشاهده یك قسمت دیگر از صفحه فعلی، مكان نما را بر روی thumbnail انتخاب شده حركت دهید تا زمانی كه مكان نما به ابزارHand تغییر شكل دهد سپس جعبه را به جای مورد نظر بكشید.


برای دنبال كردن یكLink:
ابزارHand ، ابزارzoom و یا ابزار انتخاب(selection) را انتخاب كنید.
مكان نما را برروی ناحیهlink ببرید تا نشانگر به دست با انگشت اشاره تبدیل شود(در صورتی كه link بهweb باشد كنار اشاره گر یك علامت + نمایان می شود). سپس بر روی آن كلیك كنید.

نكته:

 كلیك كردن بر روی Link ممكن است در عوض اینكه شما را به یك مكان از سند منتقل كند عملی را انجام دهد مانند پخش یك فیلم كه این به نحوه تعریف Linkبستگی دارد.

برای خواندن یك گفتار(Article):
یكی از موارد زیر را انجام دهید:
پالتArticle را فعال كنید. سپس بر رویarticle مورد نظر دو بار كلیك كنید و شروع به خواندن كنید.
ابزارHand را انتخاب كنید. سپس بر روی گفتار مورد نظر كلیك كنید و یا با نگه داشتن كلید Ctrl(Windows) یاOption(Mac OS) و كلیك بر روی هر جایی از گفتار كه می خواهید بخوانید، می توانید شروع به خواندن آن كنید.

مكان نما به مكان نمایfollow article تبدیل می شود. یكی از موارد زیر را برای مرور در طول article انجام دهید:

برای رفتن به صفحه بعد كلیدEnter را فشار دهید یا اینكه كلیك كنید.
برای رفتن به صفحه قبل كلیدShift + Enter را فشار دهید یا اینكه با فشار دادن كلید Shift كلیك كنید.
برای رفتن به ابتدایarticle كلیدCtrl(Windows) یا Option(Mac OS) را فشار دهید و سپس كلیك كنید.

برای خارج شدن از article قبل از آنكه به انتهای آن برسید كلیدهای Ctrl + shift(Windows) یا Option + shift(Mac OS) را فشار دهید و كلیك كنید.

وقتی به انتهایarticle رسیدید مكان نما به تغییر شكل می دهد. كلید Enter را فشار دهید یا كلیك كنید تا به صفحه ای كه قبل اینكه شما شروع به خواندن كنید نمایش داده شده بود برگردید.

بازبینی آنچه قبلآ مشاهده كرده اید:
یكی از موارد زیر را انجام دهید:
برای بازبینی دوباره سندPDF تان برای رفتن به هر گام قبلی بر روی دكمهGo to previous view كلیك كنید یا از منوی document گزینهPrevious را انتخاب كنید یا برای رفتن به گامهای جلوتر بر روی دكمهview Go To Next كلیك كنید و یا از منوی document گزینهNext page را انتخاب كنید.

برای بازبینی یك سندPDF گزینهGo to Previous Document از منویdocument را انتخاب كنید تا به سند قبلی كه مشاهده كرده بودید بروید این كار را می توانید با نگه داشتنshift دكمهGo to previous view را كلیك كنید. برای رفتن به جلو زا منوی document گزینهGo to Next Document را انتخاب كنید و یا با نگه داشتن shift بر روی دكمهGo to Next view كلیك كنید. در صورتی كه سند مورد نظر بسته شده باشدAcrobat Reader آن را باز خواهد كرد.

تبدیل مستنداتWord به مستنداتAcrobat:
برای تبدیل مستنداتword بهPDF ابتدا باید فایل مود نظر را به فایلpostscriptتبدیل بشود سپس فایل postscript بدست آمده با استفاده از نرم افزار AdobeAcrobat Distiller به فایلPDF تبدیل می شود.

تبدیل مستنداتWord بهPostscript:
برای تبدیل مستنداتWord و یا هر نرم افزار دیگر به postscript كافی است كه سند مورد نظر را در فایل Print كنید برای این كار ابتدا باید یك درایور چاپگر بر رویWindows خود نصب كنید توجه كنید كه لازم نیست حتمآچاپگر داشته باشید. بیشتر درایورهایی كه همراه باCD سیستم عامل Windowsوجود دارند قابلیت تولید فایلهایPostscriptای كه قابل خواندن توسط Distiller است را دارند(حداقل چند تایی را كه من به طور اتفاقی انتخاب كردم این طور بود) توجه كنید كه در هنگام نصب چاپگر در كادری كه از شما پورت چاپگر سوال می شودFile را انتخاب كنید. شكل زیر این كادر محاوری را نشان می دهد(Windows 2000).

من خودم از درایور استانداردAdobe(Adobe PS Generic PostScript Printer) استفاده می كنم.
حالا كه چاپگر را نصب كردیم می توانیم سند مورد نظرمان را درون فایلی با پسوندps ذحیره كنیم بعد می توانیم آن را به PDFتبدیل كنیم. اعمال زیر را انجام دهید(برای نمونه درMicrosoft Word XP).

از منوی فایل گزینهPrint را انتخاب كنید.
كادر محاوره ایPrint باز می شود. اطمینان حاصل كنید كه چاپگر مورد نظرتان انتخاب شده باشد سپس بر رویok كلیك كنید.

نام فایل مورد نظر را با پسوندps تایپ كنید سپسok را كلیك كنید.
نكته: پسوندps را تنها به این خاطر تایپ می كنید كه بتوانید این فایل را تنها با دوبار كلیك كردن بر رویiconاش بهPDF تبدیل كنید اگر این پسوند را به دلایلی انتخاب نكردید می توانید فایل مورد نظر را از منویFile برنامهAdobe Acrobat Distiller باز كنید.


Adobe Acrobat Distiller:
Adobe Acrobat Distiller نرم افزاری است كه برای تبدیل فایلهایPostscript به فایلهایPDFاستفاده می شود، برای اجرا كردن Distiller به 16 مگابایت حافظه احتیاج دارید ( 32 مگابایت حافظه توصیه می شود).

تبدیل فایلPostscriptبه فایل PDF:
همانطور كه قبلآ هم اشاره كردم اگر فایل postscript مورد نظر دارای پسوندps باشد كافی است كه بر روی آن دو بار كلیك كنید و در هر صورت می توانید فایل مورد نظر را از منویFile با انتخاب گزینهopen باز كنید.

برگرفته از hooronline

UserName