• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1382/10/23
  • تاريخ :

olor="#800000">انتشار ویروس جدیدبا نام mimail

ویروس جدید یك كرم رایانه ای است به نامmimail كه از طریق پست الكترونیك منتقل می شود و شیوع سریع  آن

  قدری موجب نگرانی همگان در اینترنت شده است.

این ویروس كه به صورت ایمیل به صندوق پستی شما ارسال می شود متنی به این مضمون دارد:

من می خواهم اطلاعاتی راجع به آدرس پست الكترونی تان به شما بدهم لطفاً فایل ضمیمه این ایمیل را بخوانید .

عموماً عنوان این نامه ایمیلyour account یا صندوق پست الكترونیك شماست و به نظر می رسد كه از

طرف سرپرستان شبكه برای شما ارسال شده است .

كد خطرناك این ویروس درون فایل فشرده (zip) قرار دارد . از این رو شنا سایی آن برای ویروس یاب ها سخت

 تر است و به سرعت در رایانه و شبكه پخش می شود.

UserName