• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1382/09/26
  • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری 26 آذرماه 1382

پیرمرد80 ساله

‎‎

قرآن

را به نظم

در آورد

 پیرمرد80‎ ساله ای30 جز قرآن كریم‎ را به‎ نظم‎ درآورد.

«سید ابراهیم‎ سجادی‎‎ بروجـردی» بـا شـش‎ ماه‎‎‎ تلاش‎ شبانه روزی‎ این‎ منظومـه را در 10 جـلـد 80 صـفحـه‎ای‎‎ بـا نـام‎‎ «نـظم الـهـدی» جمع‎آوری‎ و در دو هزار نسخه‎‎‎ به چاپ‎ رسانده است‎.

وی‎ گفت‎ :این‎‎ كتب‎ رایگـان در اختـیـار استادان‎‎‎ علوم‎ فقهی‎ و روحانیـون و همـچنـیـن علاقـه‎‎منـدان‎ علوم‎ قرآنی‎ قرار گرفته است‎ .

سجادی‎‎ بروجردی هدف‎ از ایـن‎ كــار را تـنهـا خدمت‎ به‎ قرآن‎ و نشر تعالیم‎ قرآنـی‎ دانست‎ و افزود: بسیاری‎ از مفاهیم‎ قـرآنـی‎ برای‎ مردم‎ به‎‎ خصوص‎ نسل‎ جوان‎ نـاشنـاخـتـه مانـده‎‎ اسـت‎‎ و به همین‎‎ علت از این تعالیم‎ الهـی‎‎ بـیخبـر مانده‎اند.

این‎‎ پیرمرد خَـیـِر، میزان سـواد خـود را در حـد مقدمات‎ كامل‎‎ صرف‎ و نحو فقه‎ و اصول عنـوان‎ كرد.

UserName