• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1386/06/28
  • تاريخ :

چقدر انتظار سخت است

راستی انتظار چقدر سخت است!نمی دانم تا به حال انتظار کشیده اید؟ شاید تعجب کنید ولی هر درنگی انتظار نیست. انتظار یعنی محتاج یک چیز بودن و نداشتن و صبر برای حصول آن. سه راس مثلث انتظار (احتیاج)(فقدان)(صبر)خواهدبود. هرکدام از این سه راس اگردرمعنای کامل واقعی خود منظور نشود مفهوم نادرستی از انتظار خواهیم داشت.

اول احتیاج است با تمامی وجود:نه احتیاج نسبی.احتیاج به اصل مطلوب نه غیر آن.چنان که غیر از مطلوب چیزی دیگر نتواند حاجت تو را برآورد.اگر احتیاج به مطلوب مطلق نباشد انتظار معنای کاملی ندارد.دوم فقدان مطلوب است چه اگر آن چیز را داشتی دیگر احتیاجی وجود ندارد.البته نمی توان گفت هر احتیاجی ناشی ازفقدان مطلوب است.سوم صبراست. اگردرحالت فقدان مطلوب محتاج آن باشی ولی شوقی برای صبرکردن نداشته باشی درواقع انتظاری هم نداری.

بس انتظاریعنی با تمامی وجود محتاج باشی چنان که چیزی جزمطلوب احتیاجت را رفع نکند ودرعین حال درآن لحظه مطلوب وجود نداشته باشد وبا تمام اینها صبرکردن برای حصول مطلوب.

اما اگر در انتظارچاره ای جز صبرکردن نداشته باشی و تاب و توان صبوری هم نداشته باشی بایدامیدوار باشی.امید چاره ی صبر کردن است.این که می گویند انسان به امید زنده است یعنی همین.امید چیزی نیست که همیشه تو را به هدفت برساند .درانتظار که با صبر توام شده است امید است که تو را در این راه دشوار شکیبا می کند وبه تو نیرویی می دهد که بتوانی طاقت بیاوری.امید به سالک و خواهنده شتاب نمی دهد بلکه او را به موازات گذر زمان همراهی می کند همچون موزیک متن که تماشای فیلم را برای بیننده آسانتر می کند.

جان کلام اینکه :

هر انتظاری باید احتیاج مطلق برای رسیدن به مطلوب را در پی داشته باشد.تنها راه این انتظار صبروتنها کمک کننده به این صبر امیداست که آن هم می باید در معنایش دقت کرد.

برگرفته از:کتاب حرمان هور

شهیدوالا مقام احمدرضااحدی

تهیه کننده:هدی رضایی

UserName