• تعداد بازديد :
  • شنبه 1382/09/22
  • تاريخ :

ا

خبار ادبی وهنری 23 آذرماه 1382

آموزش خبرنگاری در مساجد

تهران‎‎ ـ خبرنگاری‎‎ در كانون های مساجد ایران آموزش‎ داده‎ می‎ شود.

به‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبـر، مـدیـر روابـط عمومی‎ كانون های‎‎ مساجد كشورگفت‎: كانون های مساجد كشور با همكاری‎‎‎ خبـرگـزاری جـمهـوری اسلامی‎ ایران‎‎ علاقه‎‎‎ مندان به حرفه خبرنگاری‎ را آموزش‎ می‎‎ دهد و علاقه‎ مندان‎ می تواننـد با فرستادن‎ خبرهای‎ مذهبی‎‎ و قرآنی به‎ ستاد عالی‎‎ كانون های‎‎ فرهنگی و هنری مسـاجـد در این‎ امر مشاركت‎ كنند.

وی‎ همچنین‎ افزود: در5 هزار مسجد كشور طرح‎ تلاوت‎‎ نور اجرا می‎ شود كه‎ بر اساس‎ آن‎ نشسـت های‎ قرآنی‎‎‎ همراه‎ روخوانی وتفسیر برگزارمی شود.

این‎‎ مدیرگفت‎: علاقه‎‎ مندان به اخبارمذهبی‎، قرآنی‎‎‎ و فرهنگی می توانند به‎‎ پـایگـاه اطلاع رسانی‎ كانون‎ مساجد كشورSHBESTAN.ANLIN.COM مراجعه‎ كنند.

UserName