• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1382/09/18
  • تاريخ :

استقلال برادر خود را برد


دوتیم استقلال تهران واستقلال اهوازدرحالی به مصاف هم رفتند كه حضورناصرحجازی وامیرقلعه نویی درراس هدایت دوتیم برحساسیتهای این مسابقه افزوده بود.

دوتیم20 دقیقه ابتدای بازی را به ارزیابی ازیكدیگر پرداختند وموقعیتهای چندانی برروی دروازه ها خلق نشد. دردقیقه 23 بازی با سانترعلی رضا منصوریان، رضا عنایتی درموقعیتی مناسب صاحب توپ شد كه ضربه اوراغبیشاوی به خارج فرستاد.

پنج دقیقه بعد رضاعنایتی دریك فعل و انفعال توپ را به روی دروازه سانتر كرد كه درعلیرضا منصوریان با ضربه سرشیرجه ای خودغبیشاوی را تسلیم كرد وتنها گل استقلال را دراین نیمه به ثمررساند.

دردقیقه33نیزعلیرضا نیكبخت واحدی با شوتی سنگین غبیشاوی را به واكنش واداشت كه این حمله نیزثمری برای استقلالی ها نداشت. همین بازیكن دردقیقه 38 نیزبا ضربه سری آرام درمحوطه 18 قدم توپ را به دروازه بان استقلال اهوازسپرد تا یك موقعیت مناسب برای آبی های تهرانی ازدست برود.

ازسوی دیگراستقلال اهوازنیزبیكارنبود ودردقیقه 39 وحید طالب لودرموقعیت تك به تك باآدریانوآلوزقرارگرفت كه باجسارت توپ راازبازیكن برزیلی استقلال اهوازگرفت وسرانجام دردقیقه 40 دریك رفت وبرگشت توپ بازیكنان استقلال اهوازبه تیردروازه برخورد كرد ودربرگشت حقی با شوتی سنگین توپ را به خارج زمین زد.

دراین نیمه رضا جلالی ثابت وغلامرضا عیدی زاده ازاستقلال اهواز ومحمود فكری ونیكبخت واحدی ازاستقلال تهران از فریدون اصفهانیان كارت زرد دریافت كردند.

پس ازشروع نیمه دوم بازی این استقلال اهوازبود كه توپ ومیدان را دراختیارگرفت وزود نیز به گل رسید. هنوزثانیه هایی ازشروع نیمه دوم نگذشته بود كه شوت سنگین داود حقی ازكناردروازه به خارج رفت.

چهاردقیقه بعد شوت سنگین مهرزاد رضایی كه چهره ای خوب دراین مسابقه ازخود به نمایش گذاشته بود، پس ازبرخورد به تیر دروازه به داخل محوطه شش قدم بازگشت ودرنبود مدافعان استقلال این آدریانوآلوزمهاجم برزیلی استقلال اهوازبود كه با ضربه ای آرام توپ را به توردروازه دوخت تا ازهمان شروع نیمه دوم كارازنوآغاز شود. دراین صحنه هیچكدام ازمدافعان استقلال تهران حضور نداشتند وتكل بی هدف پیروزقربانی نیزاثری نداشت. چند دقیقه بعد نیكبخت واحدی درموقعیتی عالی توپ را تقدیم نادرغبیشاوی دروازه بان آماده استقلال اهوازكرد.

درادامه ودردقیقه 58 آدریانوآلوزدرفرصتی مناسب صاحب توپ شد كه ضربه بی دقت اوازبالای دروازه راهی اوت شد، سه دقیقه  بعد نوبت به نیكبخت واحدی رسید كه با ضربه ای آرام تاآستانه به ثمررساندن گل دوم تیم خود نیزپیش رفت ولی میرطرقی توپ راازروی خط دروازه برگشت داد.

استقلال دراین بازی علی سامره راعلیرغم بیماری وبااستفاده ازآمپول درخدمت داشت، نتوانست ازاین بازیكن كه درحد واندازه های خود نیزظاهرنشد بهره بگیرد ودردقیقه 65 فرازفاطمی را به بازی آورد تا توان خط حمله خود را افزایش دهد كه درست یكدقیقه پس ازاین تعویض رضا عنایتی روی سانترزیبای محمد نوازی با ضربه سری دیدنی توپ را به كنج دروازه نادر غبیشاوی دوخت تا امیرقلعه نویی نفس راحتی بكشد. همین بازیكن دردقیقه 70 نیزدرموقعیتی تك به تك توپ را به خارج زد تا نتیجه بدون تغییر بماند.

درهمین زمان نیزناصرحجازی به فكرترمیم خط میانی خود برآمد ودردقیقه 74 علیرضا رضایی را به جای مهدی شیری خسته وارد زمین كرد تاعلاوه بردراختیارگرفتن میانه میدان برمیزان توپ رسانی به مهاجمان خود نیزاضافه كند كه این تغییرات با آمدن عبدالوهاب ابوالهیل به جای داود حقی نیزادامه پیدا كرد، اما هیچكدام ازآنها اثرگذارنبود ومهاجمان استقلال اهواز كمتردرموقعیت گل قرارگرفتند تا بازی درپایان با همین نتیجه خاتمه یابد. دراین نیمه نیز فریدون اصفهانیان بازیكنان دوتیم راازكارت زرد بی نصیب نگذاشت ورسول میرطرقی وامین رضوی ازاستقلال اهوازوفراز فاطمی ازاستقلال تهران را جریمه كرد تا این بازی با هفت كارت زرد ازسوی قاضی میدان به پایان برسد.

استقلال بااین پیروزی از12 بازی صاحب 21 امتیازشد وپس ازذوب آهن و فولاد دررده سوم جدول لیگ برترقرار گرفت. این تیم درهفته آینده در رشت میهمان پگاه خواهد بود.

UserName