• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1382/09/18
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 18 آذر ماه 1382

پایان

‎‎‎

پنجمین جشنواره موسیقی جوان

dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 6 40">   
 

 تهران

‎‎‎ ـ پنجمین جشنواره موسیقی جوان دیشب در تالار وحدت تهران‎‎

به كارخود پایان داد.

به‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر، در این‎ مراسـم‎ كه‎ با حضور جمعی‎ از مسئولان‎‎، پیشكسوتـان و علاقه‎‎مندان‎ به موسیقی‎برگزارشد گروه های‎ اول‎ تا سوم‎ در 3 بخش‎ موسیقی‎‎ سنتی، كلاسیـك‎ یـا جهانی‎‎‎‎ و موسیقی علمی روز معرفی شدند. در پنجمین‎‎ جشنواره‎‎ موسیقی‎ جـوان 49 گـروه موسیقـی‎ از 11 آذر 6 روز بـرنـامـه‎ اجـرا كردند.

براساس‎ این‎ گزارش‎‎ در بخـش مـوسیـقـی‎ سنتی‎ گروه های‎ نوروز از اندیمشك‎ چكاد از تهران‎‎ و مهرگان از مشهد به‎‎ ترتیب‎ رتبه های‎ اول‎ تا سوم‎ را كسب‎ كردنـد و از گـروههای‎ مهربانی‎ از تهران‎‎ ، همنـوازی‎ از زنـجـان، ارغنون‎‎ از قم‎ و عندلیب‎ در این بخش‎ قدردانی‎ شد.

در بخش‎ موسیقی‎‎ كلاسیـك‎ یـا جهـانـی هـم‎ گروه های‎ دوئت‎ وارنژ و تریوز از تهـران‎ رتبه‎ هـــای‎ اول‎ تـــا ســـوم‎ را كســـب‎ كردند.

بنابراین‎ گزارش‎‎ در بخش موسیقی‎‎ علمی روز نیز گروه های‎ سرمد از تهران‎، شیمشك‎ از تبریز و آذرخش‎ از تهران‎ به‎ تـرتیـب‎ حـائز رتبه‎های‎ اول‎ تا سوم‎ شدنـد و هیـئت‎ داوران‎ در این‎‎ بخش‎ از گروه‎‎‎ نغمه از تهران به علت‎ استفاده‎از سازهای‎‎ اگوسـتیـك‎ و نـوآوری در انتخاب‎ قطعه‎ موسیقی‎‎ قدردانی كـرد.

گفـتنـی‎ است‎ در پنجمین‎ جشنواره‎ موسیقـی‎‎ جـوان‎49 گروه‎ موسیقی از یازدهم‎ آذر به‎‎ مدت‎‎ شش‎ روز به رقابت پرداختند .

UserName