• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1386/06/13
  • تاريخ :

دوستت دارم به 101 دليل

"بخش دوم"

34. اگر با تو باشم، ديگر هيچ چيز برايم مهم نيست.

35. فکر کردن به تو باعث مي شود هر روز به فکر کار تازه اي باشم.

36. تو همه ي زبان هاي دنيا را مي داني و هرگز نياز به مترجم نداري.

37. تو مرا درک مي کني، حتي وقتي که هيچ کس حرف هايم را نمي فهمد.

 38. لحظه اي با تو، هرگز به پوچي نمي گذرد و به هدر نمي رود.

39. تو مردم دنيا را متحد مي کني.

40. اعتقاد به تو باعث مي شود احساس کنم بهترين ها را در پيش دارم.

 41. از روزي که با تو آشنا شدم، زندگي برايم معناي ديگري پيدا کرد.

دوستت دارم به 101 دليل

42. با اين که در زشت ترين شرايط شاهدم بوده اي، هنوز مرا دوست داري و رهايم نکرده اي.

43. تو همان کسي هستي که دوست دارم هميشه با او باشم.

44. تو پناه مني وقتي که راه هاي مختلف مرا درمانده مي کند.

45. تو همه ي سدهاي راه خوشبختي را از سر راه، بر مي داري.

46. تو غم ها را از دل ها مي بري.

47. چشم ها بيشتر از تو، انتظار کسي را نکشيده است.

48.تو کشتي نجاتي که در طوفان زمان براي نجات غرق شدگان آرام نمي گيرد.

49. تو مژده اي هستي که خدا به همه ي امت ها داده است.

50. تو از چيزهايي حرف مي زني که همه به آن احتياج دارند.

51. هيچ کس مثل تو، راه خوشبخت کردن همه ي مردم دنيا را نمي داند.

52. تو تنها کسي هستي، که تک تک مردم دنيا را مي شناسد.

53. وقتي تو بيايي، ديگر کسي گرسنه نمي ماند.

54. با آمدن تو، ديگر کسي برهنه نمي ماند.

55. ماهي ها در دل درياها آمدنت را جشن مي گيرند.

56. وقتي تو بيايي، جنگل ها دوباره سبز مي شوند.

دوستت دارم به 101 دليل

57. با آمدن تو آسمان، برکاتش را مي بارد.

58. اگر تو بيايي زمين، گنج هايش را به پايت مي ريزد.

59. با آمدن تو پرندگان در اوج آسمان ها شادي مي کنند.

60. دوستت دارم، چون خدا تو را بيشتر دوست دارد.

61. دوستت دارم ،چون خدا را بيشتر دوست داري.

62. مي داني هر کسي چقدر مي داند و چقدر توانايي  دارد.

63. تو مصداق کتاب خدا و ترجمه ي آن هستي.

64. تو راه درست زندگي کردن را به هر که بخواهد ياد مي دهي.

دوستت دارم به 101 دليل

65. تو بهتر از هر کس، خواسته هاي خدا را مي داني.

66. پدران تو، بهترين انسان هاي روي زمين بوده اند.

67. تو از تبار زهرا هستي.

68. تو فرياد رس و رحمت گسترده ي پروردگار هستي.

69. تو لبريز از علم و دانشي.

70. تو سرپرستي اميني.

 

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName