• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1382/09/11
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 11آذز ماه 1382

بیش از یك میلیون بنای تاریخی درایرانتهران‎‎ ـ رئیس‎ سازمان میراث فرهنگـی‎ گفـت‎: یك‎ میلیون‎ بنای‎ تاریخی‎ در كشور وجود دارد.

به‎ گزارش‎ واحد مركزی‎‎ خبر ، آقای بهشتی‎‎ در همایش‎ بین‎المللی خشت‎ خام‎ در یزد گفـت‎:30 هزار از این‎ بناها شناسایی‎ شده‎ اند و 11 هزار دیگر از این‎ بناها نیز در فهرست‎‎‎ آثار ملی‎ به‎‎ ثبت رسیده است.

وی‎‎‎ افزود: امسال‎ برای مرمت‎ بناهـای تاریخی‎ هزار و 600 كارگاه‎‎ احداث شده اسـت‎ كه‎ با تخصیص500 میلیارد ریـال‎، بنـاهـای‎ تاریخی‎‎ مرمت‎ می شوند.

آقای‎‎ بهشتی‎‎ برگزاری همایش‎ بین‎المللی خشت‎ خام‎ در ایران‎ و به‎‎ ویژه در شهریزد را نشان‎‎ از جایگاه‎‎‎ ویژه ایران در استفاده از این‎ ماده‎ ارزشمند دانست‎‎ و افزود: خشت خام‎ با استفاده‎‎ از فناوریهای‎ جدیـد در آینـده بخشی‎ از نیاز های‎ بشر را برآورده‎ خـواهـد كرد.

وی‎‎ با انتقاد از تفكری كه‎ خشـت‎ خـام‎ را نشانه‎ عقب‎ افتادگی‎‎‎، كهولت‎ و كهنگی مـی داند، ابراز امیدواری‎ كرد: برپایی‎ همـایـش‎ بین‎المللی‎ خشت‎ خام‎ بتـوانـد نـوع نگـاه‎ و رفتار را با اثر خشتی‎ تغییر دهد.

رئیس‎ سازمان‎ میراث فـرهـنگـی‎ كشـور افزود: استفاده‎‎ از خشت‎ خام‎ در ایـران‎ بـه بیش‎ از 9 هزار سال‎‎ قبل بر می‎ گردد و بـه‎ همین‎‎‎ علت‎ ایرانیـان در اسـتفـاده‎ از ایـن ماده‎‎‎ ارزشمند جایگاه ویژه ای‎ دردنیا دارند.

UserName