• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1386/05/17
  • تاريخ :

عکس(2)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی

تصاویر زیر مربوط به نقاط گردشگری ارومیه ،چالدران ، خوی و سردشت می باشد.

 

عکس(2)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،چالدران
عکس(2)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،خوی
عکس(2)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،خوی
عکس(2)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،خوی
عکس(2)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،سردشت
عکس(2)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،چالدران
عکس(2)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،خوی
عکس(2)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،سردشت
عکس(2)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،سردشت
عکس(2)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،سردشت
عکس(2)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،چالدران
عکس(2)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،چالدران
عکس(2)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،ارومیه
عکس(2)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،ارومیه
عکس(2)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،ارومیه
عکس(2)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،ارومیه
عکس(2)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،ارومیه
عکس(2)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،ارومیه
عکس(2)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،ارومیه
عکس(2)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،ارومیه
عکس(2)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،ارومیه
عکس(2)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،ارومیه
عکس(2)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،ارومیه
عکس(2)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،ارومیه

 

منبع:

تبیان آذربایجان غربی

 

 

 

مطالب مربوط به استان:

عکس(1)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی

موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان غربی

 

UserName