• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1382/08/28
  • تاريخ :

نمايشگاه آثار نقاشان معاصر در قم قم‎ ـ نمايشگاهي‎ ازآثار نقاشان‎‎ معاصر ايران در نگارستان‎ اشراق‎ قم‎ برپا شده‎ است‎.

به‎‎گزارش‎ واحد مركزي‎ خبر، دراين‎ نمايشگاه كه‎‎ با عنوان‎‎ « آبي‎ بيكران» داير شده است،21 تابلوي‎ نقاشي‎ از هنرمندان‎‎ معاصر ايران در سبكهاي‎‎ سنتي‎ قهـوه‎‎ خـانـه اي ، رئالـيسـم‎، انتزاعي‎‎ و سمبوليسم‎ بـا مضـاميـن‎ دينـي و مذهبي‎ به‎‎‎ نمايش‎ گذاشته شده است‎.

در ميان‎‎ اين آثار تابلوهايي‎‎ از نقاشـانـي مانند: حبيب‎ الله‎ صادقي‎‎ ، علي وزيـريـان‎ ، حسين‎ خسروجردي‎ و نـاصـر پلـنگـي‎ بـه‎ چشـم‎ مي‎خورد.

اين‎‎‎ هنرمنـدان از شيـوه‎هـاي‎ رنـگ‎ روغـن و اكروليك‎ در خلق‎ آثار خود استفاده‎‎كرده اند. نمايشگاه‎‎‎ آبي‎‎ بيكران‎ كه با هماهنگي حـوزه هنري‎ و دفتر تبليغات‎ قم‎ برپاشده‎ ، تا 5 آذرماه  سال جاري  داير است‎.

UserName