• تمدید مهلت ارسال تکالیف
  • بنا به تصمیم هیئت داوران پروژه های دانش آموزی، جهت ارج نهادن به تلاش آن دسته از گروه هایی که در مهلت مقرر نسبت به ارسال گزارش نهایی اقدام نموده اند، امتیاز ویژه ای به عنوان پاداش به این گروه ها تعلق می گیرد. ...