• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1386/05/03
  • تاريخ :

آنالیز رایانه ای بازیهای ایران در جام ملتهای آسیا

(آنالیزور: مهدی ارژنگی نیا )

آنالیز رایانه ای بازیهای ایران در جام ملتهای آسیا

       ایران                                                                                  تیمهای مقابل ایران

آمار بازی نیمه اول نیمه دوم مجموع آمار بازی نیمه اول نیمه دوم مجموع
تعداد پاسهای كلی 667 680 1347 تعداد پاسهای كلی 399 349 748
پاسهای صحیح 569 575 1144 پاسهای صحیح 299 266 565
پاسهای اشتباه 84 80 164 پاسهای اشتباه 79 63 142
پاس بلند صحیح 14 25 39 پاس بلند صحیح 21 20 41
سانتر 46 48 94 سانتر 28 26 54
سانتر صحیح 15 19 34 سانتر صحیح 9 6 15
ضربه سر اول 99 118 217 ضربه سر اول 89 65 154
ضربه سر صحیح 38 43 81 ضربه سر صحیح 35 28 63
خطا 32 36 68 خطا 34 34 68
دفع توپ 107 112 219 دفع توپ 137 125 262
لودادن توپ 63 52 115 لودادن توپ 50 40 90
گرفتن توپ 21 17 38 گرفتن توپ 20 19 39
شوت داخل چارچوب 3 8 11 شوت داخل چارچوب 3 2 5
شوت بیرون چار چوب 9 6 15 شوت بیرون چار چوب 8 4 12
كرنر 14 17 31 كرنر 6 6 12
موقعیت خطرناك 8 10 18 موقعیت خطرناك 6 2 8
سرداخل چار چوب 3 4 7 سرداخل چار چوب 1 --- 1
سر بیرون چارچوب 7 8 15 سر بیرون چارچوب 3 2 5

 

حاشیه ها کار دست قلعه نویی داد.

بررسی عملکرد تیم ملی با زبان آمار

در این دوره از مسابقات جام ملتهای آسیا حذف زود هنگامی را تجربه کردیم تیمی که به جرات می توان گفت یکی از بهترین تیمهای تاریخ ایران بود و به دلایل استفاده از بازیکنان در پستهای غیر تخصصی ، بازی ندادن به بازیکنان جوان که در بازیهای گذشته خوب بازی کردند، بد ارنج کردن تیم بهمراه حاشیه های اطراف این تیم را می توان از مهمترین عوامل شکل گیری این حذف زود هنگام نام برد با هم به بررسی آماری و پردازش این بازیها از نگاه آمار می پردازیم آماری که به ما نشان می دهد این تیم عملکرد ضعیفی در این مسابقات داشته است.   

در این بازیها ایران 1144پاس صحیح داشته (هر 18 ثانیه) در مقابل حریفان ما در 4 بازی 565 (هر 38 ثانیه) پاس صحیح داشته اند این تعداد پاس زیاد حالا چرا منجر به گرفتن نتیجه و مسلط شدن بر حریفان نشده بر می گردد به اینکه بیشتر این پاسها موثر نبوده و در نیمه زمین خودی و برای رفع تکلیف داده شده است.

در این بازیها ایران 94 سانتر(هر 3 دقیقه) روی دروازه حریفان خود داشته در مقابل 54 سانتر (هر 6 دقیقه) روی دروازه ما ارسال شده است.

34 سانتر صحیح ایران(هر 10 دقیقه) در مقابل 15 سانتر صحیح (هر 24 دقیقه) برای حریفان ثبت شده است.

217 ضربه سر اول ایران در مقابل 154 ضربه سر اول حریفان.

115 لو دادن توپ ایران(هر 3 دقیقه) که در نوع خود جالب و قابل بحث است که چرا اینقدر بی دقت بودیم در مقابل 90 لو دادن توپ حریفان.

26 شوت بطرف چارچوب ایران در مقابل 17 شوت حریفان ایران.

31 کرنر ایران( هر 11 دقیقه) در مقابل 12 کرنر (هر 30 دقیقه) حریفان.

18 موقعیت گل ایران(هر 20 دقیقه) که تنها منجر به خلق 6 گل شد در مقابل 8 موقعیت گل حریفان که 3 گل ثمره این موقعیتها بود با مشاهده این قسمت به ضعف خط دفاعی و خط حمله پی می بریم.

7 ضربه سر داخل چارچوب و 15 ضربه سر بیرون چارچوب ایران در مقابل 1 ضربه سرداخل و 5 ضربه سر بیرون چارچوب .

در نهایت با مشاهده این جدول و تحلیل آمار به عملکرد ضعیف ایران در این دوره از مسابقات پی می بریم و حریفان ما با وجود کمترین موقعیت خلق شده بهترین نتیجه را در مقابل بازیکنان ما گرفتند.

 

آنالیز رایانه ای بازیهای ایران در جام ملتهای آسیا در واحد زمان

(آنالیزور: مهدی ارژنگی نیا  )

 

آنالیز رایانه ای بازیهای ایران در جام ملتهای آسیا

    ایران در 360 دقیقه یا 21600 ثانیه                                   تیمهای مقابل ایران در 360 دقیقه یا 21600 ثانیه

 

آمار بازی نیمه اول نیمه دوم مجموع واحد زمان آمار بازی نیمه اول نیمه دوم مجموع واحد زمان
180  دقیقه    10800 ثانیه 180  دقیقه  10800 ثانیه  360 دقیقه  21600ثانیه 180  دقیقه   10800 ثانیه 180  دقیقه   10800 ثانیه  360 دقیقه  21600ثانیه
تعداد پاسهای كلی 16 15 16 بر حسب ثانیه تعداد پاسهای كلی 27 30 28 بر حسب ثانیه
پاسهای صحیح 18 18 18 بر حسب ثانیه پاسهای صحیح 36 40 38 بر حسب ثانیه
پاسهای اشتباه 2 2 2 بر حسب دقیقه پاسهای اشتباه 2 2 2 بر حسب دقیقه
پاس بلند صحیح 12 7 9 بر حسب دقیقه پاس بلند صحیح 8 9 8 بر حسب دقیقه
سانتر 3 3 3 بر حسب دقیقه سانتر 6 6 6 بر حسب دقیقه
سانتر صحیح 12 9 10 بر حسب دقیقه سانتر صحیح 20 30 24 بر حسب دقیقه
ضربه سر اول 8/1 5/1 6/1 بر حسب دقیقه ضربه سر اول 2 2 2 بر حسب دقیقه
ضربه سر صحیح 4 4 4 بر حسب دقیقه ضربه سر صحیح 5 6 5 بر حسب دقیقه
خطا 5 5 5 بر حسب دقیقه خطا 5 5 5 بر حسب دقیقه
دفع توپ 6/1 6/1 6/1 بر حسب دقیقه دفع توپ 3/1 4/1 3/1 بر حسب دقیقه
لودادن توپ 2 3 3 بر حسب دقیقه لودادن توپ 3 4 4 بر حسب دقیقه
گرفتن توپ 8 10 9 بر حسب دقیقه گرفتن توپ 9 9 9 بر حسب دقیقه
شوت داخل چارچوب 60 22 32 بر حسب دقیقه شوت داخل چارچوب 60 90 72 بر حسب دقیقه
شوت بیرون چار چوب 20 30 24 بر حسب دقیقه شوت بیرون چار چوب 22 45 30 بر حسب دقیقه
كرنر 12 10 11 بر حسب دقیقه كرنر 30 30 30 بر حسب دقیقه
موقعیت خطرناك 22 18 20 بر حسب دقیقه موقعیت خطرناك 30 90 45 بر حسب دقیقه
سرداخل چار چوب 60 45 51 بر حسب دقیقه سرداخل چار چوب 180 --- 360 بر حسب دقیقه
سر بیرون چارچوب 25 22 24 بر حسب دقیقه سر بیرون چارچوب 60 90 72 بر حسب دقیقه

 

آمار سخن می گوید

در این دوره از مسابقات در بهترین شرایط با اشتباهات کادر فنی و خرد جمعی کلمه ای که معنای واقعی خود را در خلوتی تمرینات تیم ملی یافت و در رفتارهای سرمربی تیم ملی معنی گرفت حذف زود هنگامی را برای ما رقم زد تیمی که بدلیل هماهنگ نبودن و اصرار به استفاده از بعضی از بازیکنان خیلی زود با جام خداحافظی کرد.

با هم به بررسی آماری 4 بازی تیم ملی در این مسابقات می پردازیم و تحلیل و مطالعه این جدول خالی از لطف نیست.

در این مسابقات تیم ملی هر 18 ثانیه(1144) پاس صحیح داشته در مقابل حریفان ما هر 38 ثانیه(565) پاس صحیح داشته اند.

هر 3 دقیقه یک سانتر داشتیم در مقابل حریفان هر 6 دقیقه یک سانتر روی دروازه ما ارسال کردند.

هر 3 دقیقه یک توپ را لو دادیم در مقابل تیمهای مقابل هر 4 دقیقه مرتکب این اشتباه شدند.

هر 11 دقیقه یک کرنر زدیم 31 کرنر در مقابل هر 30 دقیقه 12 کرنر روی دروازه ما زده شد.

هر 20 دقیقه توانستیم یک موقعیت گل خلق کنیم (18 موقعیت) ولی تنها 6 گل زدیم در مقابل هر 30 دقیقه دروازه مورد تهدید قرار گرفت(12 موقعیت گل ) و 3 گل نیز خوردیم.

در پایان با مشاهده آمار می توانیم تحلیلی درستی نسبت به بازیهای ایران در جام داشته باشیم و با زبان آمار عملکرد تیم ملی را مورد نقد قرار دهیم.

 

UserName