• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1386/05/03
  • تاريخ :

كتاب‌شناسی امام جواد علیه السلام

میلاد امام جواد علیه السلام

الف- کتاب‌های به زبان فارسی

1- امام جواد علیه السلام، امید امیدار، قم، انتشارات شفق، 1355، جیبى، 32 ص (ویژه نوجوانان) (از سرى سیرى در تاریخ).

2- امام جواد علیه السلام، گروه نویسندگان مؤسسة البلاغ، ترجمه محمود شریفى، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، 1368، جیبى، 168ص (از سرى كتاب‌هاى سرچشمه‌هاى نور ـ 11).

3- امام محمدتقى، سیدكاظم ارفع، تهران، مؤسسه انتشاراتى فیض كاشانى، 1370، رقعى، 49 ص.

4- پیشواى نهم، حضرت امام محمدتقى علیه السلام، گروه نویسندگان، چاپ مكرر، قم، مؤسسه در راه حق، 1371، رقعى، 56 ص (این كتاب به عربى و اردو ترجمه شده است)

5- تحلیلى از زندگانى و دوران امام محمدتقى، فضل الله صلواتى، اصفهان، انتشارات خرد، 1364، رقعى، 610ص (این كتاب یكى از بهترین كتاب‌هایى است كه در باره آن حضرت نوشته شده است).

6- تحلیلى از زندگانى و زمان امام جواد، گروه نویسندگان، زیر نظر قوام الدین وشنوى قمى (1325 ـ 1418ق)، قم، مؤسسه احیاء و نشر میراث اسلامى، 1359، جیبى، 138ص.

7- جدى فروزان (در ذكر حالات حضرت امام محمد تقى و احفاد آن جناب)، عباس فیض قمى (م1394ق)، قم، دفترچاپخانه قم، 1364ق، رقعى، 320ص.

8- حضرت امام جواد علیه السلام، گروه كودكان و نوجوانان بنیاد بعثت، بازنویسى: مهدى رحیمى، چاپ دوم، تهران، بنیاد بعثت، 1374، رقعى، 68ص.

9- حضرت امام محمدتقى علیه السلام، عبدالامیر فولاد زاده، تهران، انتشارات اعلمى، 1359، وزیرى، 35ص (مصّور، ویژه نوجوانان)

10- حضرت امام محمدتقى علیه السلام، فضل الله كمپانى (م1414ق)، تهران، انتشارات مفید، 1362.

11- حضرت امام محمدتقى علیه السلام، میر ابوالفتح دعوتى، قم، انتشارات شفق، بى تا، وزیرى، 32ص (مصّور، ویژه نوجوانان) (این كتاب به عربى ترجمه شده است).

12- زندگانى امام جواد علیه السلام، احمد صادقى اردستانى، قم، انتشارات نقش، 1376ش، رقعى، 250ص.

13- زندگانى امام جواد علیه السلام، سیف الله یعقوبى قمشه‌اى، تهران، مسجد الغدیر، 1364، رقعى، 124ص.

14- زندگانى امام محمدتقى علیه السلام، حسین عمادزاده (1325 ـ 1410ق)، تهران، شركت سهامى طبع كتاب، 1341ش1382/ق، وزیرى، 334ص .

15- زندگانى امام محمدتقى نهمین پیشواى معصوم، عبدالرحیم عقیقى بخشایشى، قم، انتشارات نسل جوان، 1357ش 1399/ق، جیبى، 119ص .

16- زندگانى امام نهم، حضرت امام جواد علیه السلام، نوشته هیئت تحریه مؤسسه در راه حق، ساده‌نویسى، دفتر تحقیق و تألیف كتب درسى، چاپ سوم، تهران، سازمان نهضت سواد آموزى، 1375، رقعى، 24ص.

17- زندگانى حضرت امام جواد علیه السلام، مرتضى مدرسى چهاردهى (1330ـ 1407ق)، چاپ پنجم، تهران، انتشارات موسوى، 1361، رقعى، 252ص.

18- زندگانى حضرت امام محمد تقى علیه السلام، حسین حماسیان (صابر كرمانى)، تهران، انتشارات اقبال، 1342، رقعى، 48 ص (مصوّر، ویژه نوجوانان).

19- زندگانى سیاسى امام جواد علیه السلام، سید جعفر مرتضى عاملى، ترجمه سید محمد حسینى، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1367، رقعى، 144ص .

20- زندگى امام جواد علیه السلام، سید محمد حسینى شاهرودى، تهران، انتشارات فیض كاشانى، 1375، وزیرى، 224 ص .

21- زندگى و سیماى امام محمد تقى علیه السلام، سید محمدتقى مدرسى، ترجمه محمد صادق شریعت، تهران، مؤسسه انصارالحسین ، 1370.

22- ستارگان درخشان (ج11) زندگانى حضرت امام محمدتقى علیه السلام، محمدجواد نجفى، چاپ پنجم، تهران، كتابفروشى اسلامیه، 1362، جیبى، 200ص.

23- سرور الفؤاد (زندگانى حضرت امام جواد)، ابوالقاسم سحاب (304 ـ 1376ق)، تهران، كتابفروشى اسلامیه، 1374ق، رقعى، 257ص .

24- عطیة الجواد، سید مصلح الدین مهدوى (1332ـ 1416ق)، اصفهان، حسینیه جواد الائمة، 1366ش1408/ق، وزیرى، 152ص (60 صفحه این كتاب، شرح احادیث و كلمات قصار آن حضرت را تشكیل داده است.)

25- معصوم یازدهم، امام محمد تقى علیه السلام، احمد سیّاح، تهران، كتابفروشى اسلام، بى تا (از سرى الرسل والذرارى).

میلاد امام جواد علیه السلام

26- معصوم یازدهم، امام جواد، جواد فاضل (1335 ـ 1386ق)، تهران، كتابفروشى علمى، 1338، رقعى، 37ص (ضمن كتاب معصوم نهم تا معصوم سیزدهم، ص167ـ 202)

27- معصوم یازدهم، حضرت امام محمدتقى، سید مهدى آیت اللهى (دادور)، تهران، انتشارات جهان آرا، 1368، وزیرى، 24ص (مصوّر، ویژه نوجوانان) (این كتاب به عربى، اردو، تركى، فرانسه و انگلیسى ترجمه شده است).

28- مهمانى از مدینه (داستان زندگى امام جواد )، رضا شیرازى، تهران، انتشارات پیام آزادى،1373، رقعى، 119ص ، (مصوّر، ویژه نوجوانان) (این كتاب در برگیرنده دوازده داستان از زندگى حضرت است).

29- ناسخ التواریخ (زندگانى حضرت امام محمدتقى جواد الائمة)، عباسقلیخان سپهر(1341ق)، تهران، كتابفروشى اسلامیه، بى تا، وزیرى، 3ج، 1200ص (این كتاب، كاملترین كتاب پیرامون حضرت جواد است).

30- نگاهى بر زندگى امام جواد علیه السلام، محمد محمدى اشتهاردى، تهران، نشر مطهر، 1374ش 1416/ق، رقعى، 144ص.

31- نگاهى گذرا بر زندگانى امام جواد علیه السلام، سید عبدالرزاق موسوى مقرّم (1316 ـ 1391ق)، ترجمه پرویز لولاور، مشهد، بنیاد پژوهش‌هاى اسلامى، 1371ش1413/ق، وزیرى، 177ص (همراه با اشعار مرحوم ابوالقاسم علیمدد (قطره) در مدح و رثاى امام) .

ب- کتاب‌های به زبان عربی

1- أبوجعفر محمد الجواد ... تاسمع أئمة اهل البیت الطاهر صلوات الله علیهم اجمعین، مولده و وفاته و مدة عمره و مدفنه .

فى: اعیان الشیعة 322ـ 36 للسید محسن الامین .

حققه و اخرجه: حسین الامین .

بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، 1403ه ـ 1983م .

2- الامام التاسع أبو جعفر محمد الجواد علیه السلام.

للشیخ محمد حسن القبیسى العاملى .

بیروت: 1403ه ـ 1983م ، 117ص ، 24سم (الحلقات الذهبیة، 22).

3- امام جواد علیه السلام. (بالفارسیة).

لامید امیدوار ، قم: شفق، 1976، 32 .

4- الامام الجواد .

للسید عبدالرزاق الموسوى المقرم ، النجف الاشرف: المطبعة الحیدریة، 1371ه، 103ص، 21سم .

5- الامام الجواد علیه السلام، تألیف: لجنة التألیف فى مؤسسة البلاغ .

طهران: مؤسسة البلاغ، ط 2 1409ه 1989م ، 119ص، 17سم، (أهل البیت، 11).

6- الامام الجواد قدوة و أسوة .

للسید محمد تقى المدرسى، طهران: رابطة الاخوة الاسلامیة 1363ش = 1984م، 72، 21سم .

7- الامام الجواد من المهد الى اللحد.

للسید محمد كاظم القزوینى، بیروت: مؤسسة البلاغ، 1408ه.

8- الامام محمد بن على الجواد.

لعبد الزهراء عثمان محمد، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیة، 1408ه 149ص 20 .

9- امام محمد تقى علیه السلام، نهمین پیشواى معصوم . (بالفارسیة).

لعبد الرحیم عقیقى بخشایشى، قم: نسل جوان، 1360ش، 119ص .

10- الامام المعجزة محمد الجواد: سیرة و دراسة و تحلیل .

بقلم: كامل سلیمان ، بیروت: دار الكتاب اللبنانى .

11- پیشواى نهم امام محمدتقى علیه السلام . (بالفارسیة) اعداد: هیئة التحریر فى مؤسسة فى طریق الحق .

قم: مؤسسة فى طریق الحق، 1369ش ، 56 ص .

12- تاریخ الامام التاسع والسید القانع حجة الله على جمیع العباد و شافع یوم التناد ابى جعفر محمد بن على التقى الجواد صلوات الله علیه و على آبائه الطاهرین و اولاده المعصومین أبد الابدین .

فى: بحار الانوار: ج 5، ص 2109، للشیخ محمد باقر المجلسى .

بیروت: مؤسسة الوفاء، ط 2 1403ه ـ 1983م .

13- حضرت امام محمدتقى علیه السلام، جواد الائمه (بالفارسیة).

لعبد الامیر فولاد زاده، طهران: أعلمى، 1359ش، 44ص، مصور.

14- الحیاة السیاسیة للامام الجواد علیه السلام: نبذة یسیرة .

للسید جعفر مرتضى العاملى، بیروت: الدار الاسلامیة، ط 1 1405ه ـ 1985م، 117ص، 24سم .

15- زندگانى امام جواد علیه السلام (بالفارسیة).

لسیف الله یعقوبى قمشه‌اى، تقدیم: جعفر سبحانى .

طهران: مسجد الغدیر، 1364ش ، 124ص، 21سم .

16- زندگانى حضرت امام محمد تقى علیه السلام (بالفارسیة) لحسین عماد زاده .

طهران: شركت سهامى طبع كتاب، 400ص .

17- محمد الجواد علیه السلام، الامام ـ المعجزة .

(سیرة، و دراسة، و تحلیل)، لكامل سلیمان .

بیروت: الشركة العالمیة للكتاب، 1987م ـ 1988م، 360ص، 24سم .

18- مسند الامام الجواد علیه السلام، للشیخ عزیز الله العطاردى .

مشهد: الموتمر العالمى للامام الرضا (ع) ، 1410ه، 355ص .

19- نگاهى به زندگانى سیاسى امام جواد علیه السلام (بالفارسیة).

للسید جعفر مرتضى العاملى، ترجمه: سید محمد حسینى .

قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1365ش 1986، 144ص، 21سم .

 

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName