• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1386/04/27
  • تاريخ :

چهاردهمین دوره ی مسابقات جام ملتهای آسیا

آنالیز آماری دیدار ایران – چین

استادیوم بوکیت جلیل

25/04/86

آنالیز آماری دیدار ایران – چین
آنالیز آماری دیدار ایران – چین
آنالیز آماری دیدار ایران – چین
آنالیز آماری دیدار ایران – چین

    ایران   در  90 دقیقه یا  5400 ثانیه                                            چین   در  90 دقیقه یا  5400 ثانیه

 

آمار بازی نیمه اول نیمه دوم مجموع واحد زمان آمار بازی نیمه اول نیمه دوم مجموع واحد زمان
45  دقیقه   2700 ثانیه 45  دقیقه    2700ثانیه  90 دقیقه    5400 ثانیه 45  دقیقه   2700 ثانیه 45  دقیقه    2700ثانیه  90 دقیقه    5400 ثانیه
تعداد پاسهای كلی 16 14 15 بر حسب ثانیه تعداد پاسهای كلی 33 35 34 بر حسب ثانیه
پاسهای صحیح 18 16 17 بر حسب ثانیه پاسهای صحیح 50 58 54 بر حسب ثانیه
پاسهای اشتباه 3 2 3 بر حسب دقیقه پاسهای اشتباه 2 2 2 بر حسب دقیقه
پاس بلند صحیح 22 15 18 بر حسب دقیقه پاس بلند صحیح 6 4 5 بر حسب دقیقه
سانتر 6 4 5 بر حسب دقیقه سانتر 3 7 5 بر حسب دقیقه
سانتر صحیح 22 9 12 بر حسب دقیقه سانتر صحیح 9 15 11 بر حسب دقیقه
ضربه سر اول 2 8/1 2 بر حسب دقیقه ضربه سر اول 2 3 2 بر حسب دقیقه
ضربه سر صحیح 5 5 5 بر حسب دقیقه ضربه سر صحیح 5 9 6 بر حسب دقیقه
خطا 5 4 4 بر حسب دقیقه خطا 6 5 6 بر حسب دقیقه
دفع توپ 6/1 2 8/1 بر حسب دقیقه دفع توپ 5/1 8/1 6/1 بر حسب دقیقه
لودادن توپ 3 3 3 بر حسب دقیقه لودادن توپ 3 6 4 بر حسب دقیقه
گرفتن توپ 6 22 10 بر حسب دقیقه گرفتن توپ 15 11 12 بر حسب دقیقه
شوت داخل چارچوب 22 45 30 بر حسب دقیقه شوت داخل چارچوب 22 --- 45 بر حسب دقیقه
شوت بیرون چار چوب 22 11 15 بر حسب دقیقه شوت بیرون چار چوب 15 45 22 بر حسب دقیقه
كرنر 22 9 12 بر حسب دقیقه كرنر 9 22 12 بر حسب دقیقه
موقعیت خطرناك 22 22 22 بر حسب دقیقه موقعیت خطرناك 22 45 30 بر حسب دقیقه
سرداخل چار چوب 45 45 45 بر حسب دقیقه سرداخل چار چوب --- --- --- بر حسب دقیقه
سر بیرون چارچوب 45 11 18 بر حسب دقیقه سر بیرون چارچوب 22 --- 45 بر حسب دقیقه

 

آنالیز رایانه ای بازی ایران و چین (آنالیزور: مهدی ارژنگی نیا)

باز هم فرار از شکست در نیمه دوم

بازهم در نیمه دوم کمکاری در نیمه اول را جبران کردیم و در دقایق اولیه بازی همچون یک تیم آماتور گل خوردیم تا همچنان خط دفاعی پاشنه آشیل تیم ملی باشد و ترکیب تیم ملی همچنان دست خوش آرایشهای تصادفی برای رسیدن به ترکیب اصلی و بهترین آرایش است. با هم به بررسی این بازی پر فراز و نشیب از نگاه آمار و علم می پردازیم.

هر 17 ثانیه یک پاس صحیح ایران در مقابل هر 54 ثانیه یک پاس صحیح چین

هر 5 دقیقه یک پاس بلند صحیح چین در مقابل هر 18 دقیقه یک پاس ایران

دو تیم تقریبا هر 5 دقیقه یک سانتر داشتند

4 دقیقه یک خطا ایران در مقابل هر 6 دقیقه یک خطا چین

هر دو تیم هر 12 دقیقه یک کرنر زدند

هر 22 دقیقه یک موقعیت گل برای ایران در مقابل هر 30 دقیقه چین

 

            ایران                                                                       چین

 

آمار بازی نیمه اول نیمه دوم مجموع آمار بازی نیمه اول نیمه دوم مجموع
تعداد پاسهای كلی 163 184 347 تعداد پاسهای كلی 80 76 156
پاسهای صحیح 146 165 311 پاسهای صحیح 54 46 100
پاسهای اشتباه 15 16 31 پاسهای اشتباه 19 20 39
پاس بلند صحیح 2 3 5 پاس بلند صحیح 7 10 17
سانتر 7 11 18 سانتر 12 6 18
سانتر صحیح 2 5 7 سانتر صحیح 5 3 8
ضربه سر اول 19 24 43 ضربه سر اول 20 15 35
ضربه سر صحیح 8 8 16 ضربه سر صحیح 8 5 13
خطا 9 11 20 خطا 7 8 15
دفع توپ 27 21 48 دفع توپ 30 25 55
لودادن توپ 14 12 26 لودادن توپ 12 7 19
گرفتن توپ 7 2 9 گرفتن توپ 3 4 7
شوت داخل چارچوب 2 1 3 شوت داخل چارچوب 2 --- 2
شوت بیرون چار چوب 2 4 6 شوت بیرون چار چوب 3 1 4
كرنر 2 5 7 كرنر 5 2 7
موقعیت خطرناك 2 2 4 موقعیت خطرناك 2 1 3
سرداخل چار چوب 1 1 2 سرداخل چار چوب --- --- ---
سر بیرون چارچوب 1 4 5 سر بیرون چارچوب 2 --- 2

 

یک نیمه برای برد کافی نبود

بازهم با یک شروع بد در نیمه دوم همچون بازی اول خیلی زود این دفعه دو گل خوردیم و این رویه در مراحل بعد و در مقابل تیمهای قوی تر غیر قابل جبران است و با تعویضهای رندومی بازیکنان در نیمه دوم روند بهتری داشتیم و با توجه به عقب کشیدن چین موفق به جبران گلها شدیم. با هم به بررسی آنالیز آماری این بازی می پردازیم.

311 پاس صحیح ایران در مقابل 100 پاس صحیح چین

5 پاس بلند صحیح ایران در مقابل 17 پاس بلند صحیح چین

20 خطای ایران در مقابل 15 خطای چین

48 دفع توپ ایران در مقابل 55 دفع توپ چین

9 شوت ایران در مقابل 6 شوت چین

4 موقعیت گل ایران و 3 موقعیت گل چین

7 ضربه سر به طرف چارچوب در مقابل 2 ضربه سر چین

 

 

UserName