• تعداد بازديد :
 • دوشنبه 1386/04/25
 • تاريخ :

گزارش تصویری از دیدار ازبکستان - مالزی

 • مالزی اولین میزبان حذف شده
  مالزی اولین میزبان حذف شده
 • دیدار ازبکستان - مالزی
  دیدار ازبکستان - مالزی
 • دیدار ازبکستان - مالزی
  دیدار ازبکستان - مالزی
 • دیدار ازبکستان - مالزی
  دیدار ازبکستان - مالزی
 • مالزی اولین میزبان حذف شده
  مالزی اولین میزبان حذف شده
 • دیدار ازبکستان - مالزی
  دیدار ازبکستان - مالزی
 • دیدار ازبکستان - مالزی
  دیدار ازبکستان - مالزی
 • دیدار ازبکستان - مالزی
  دیدار ازبکستان - مالزی
 • دیدار ازبکستان - مالزی
  دیدار ازبکستان - مالزی
 • دیدار ازبکستان - مالزی
  دیدار ازبکستان - مالزی
 • دیدار ازبکستان - مالزی
  دیدار ازبکستان - مالزی
 • دیدار ازبکستان - مالزی
  دیدار ازبکستان - مالزی
 • دیدار ازبکستان - مالزی
  دیدار ازبکستان - مالزی
 • دیدار ازبکستان - مالزی
  دیدار ازبکستان - مالزی
 • دیدار ازبکستان - مالزی
  دیدار ازبکستان - مالزی
 • دیدار ازبکستان - مالزی
  دیدار ازبکستان - مالزی
 • شادی بازیکنان ازبکستان پس از به ثمر رسیدن گل
  شادی بازیکنان ازبکستان پس از به ثمر رسیدن گل
 • جدال بازیکنان برای تصاحب توپ
  جدال بازیکنان برای تصاحب توپ
 • صحنه ای از دیدار ازبکستان - مالزی
  صحنه ای از دیدار ازبکستان - مالزی
 • دیدار ازبکستان - مالزی
  دیدار ازبکستان - مالزی
 • دیدار ازبکستان - مالزی
  دیدار ازبکستان - مالزی
 • دیدار ازبکستان - مالزی
  دیدار ازبکستان - مالزی
 • دیدار ازبکستان - مالزی
  دیدار ازبکستان - مالزی
 • صحنه ای از دیدار ازبکستان - مالزی
  صحنه ای از دیدار ازبکستان - مالزی
 • دیدار ازبکستان - مالزی
  دیدار ازبکستان - مالزی
UserName