• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1382/08/25
  • تاريخ :

علي اي هماي رحمت ( شعر )

كه  به  مـا  ســوا  فـكـندي  هـمـه  سايـه هـمـا را

علــي اي هـماي رحـمت تو چه آيتـي خدا را

به  عـلي  شـنـاخـتم  مـن  به  خــدا قـسم خـدا را

دل اگـر خـدا شـنـاسـي همه در رخ علي بين

چـو  عـلــي  گـرفـتـه  بـاشـد  سر ِ چشـمـه بـقا را

بــه خــدا كـه در دو عــالـم اثــر از فـنـا نـماند

به  شــراب  قـهر  ســوزد  هــمـه جـان مـاسـوا را

مـگـر  اي سهاب رحـمـت تو ببـاري ارنه دوزخ

كــه  نــگيــن پـادشــاهـي  دهـد از  كــرم گــدا را

بــرو  اي  گــداي مسكيـن در خــانه عـلي زن

چــو اسيـر تـوســت اكـنـون بــه اسيـر كـن مــدارا

به جـز از عـلي كه گــويد به پسر كه قاتل من

كه  عــلــم  كـنــد بـه عالــم شـهــداي  كـربـــلا را

به جــز از  عــلي كـه آرد پسـري ابوالعجاعب

چــو عــلي كـه مـي تـوانـد كه به سـر بـرد وفا  را

چــو بــه دوســت عـهد بنـدد ز ميــان پاكبـازان

متحـيـّـرم  چــه  نــامـم  شــه  مـلـك لافــتـي  را

نه خــدا توانمش خواند نه بشـر تـوانمش گفت

كــه ز كــوي او  غـبــاري بــه مـن  آر طــوطـيـا را

به دو چشم، خونفشانم هَله اي نسيم رحمت

چــه پيــام هــا سپـردم هـمـه ســوز دل، صبــا را

به اميـد آن كه شــايـد بـرسـد بـه خـاك پايـت

كــه  ز  جـــان  مــا بـگــردان  ره  آفــت  قــضـا را

چو تويـي قضاي گردان به دعـاي مستمنـدان

كـه لـســان غـيـب خـوشـتــر  بـنـوازد  ايـن  نوا را

چه زنم چـو نـاي هر دم ز نـواي شـوق او دم

بـــه   پـــيــام   آشـنــايــي  بـنـــوازد   آشــنـا   را

همه شب در اين اميدم كه نسيم صبح گاهي

غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهريارا

ز نــواي مــرغ يـاحـق بـشنـو كه در دل شـب

استاد شهريار

UserName