• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1386/04/24
  • تاريخ :

چهاردهمین دوره ی مسابقات جام ملتهای آسیا

آنالیز آماری دیدار ایران – ازبکستان

استادیوم بوکیت جلیل

20/04/86

آنالیز آماری انیمیشن دیدار ایران – ازبکستان
آنالیز آماری انیمیشن دیدار ایران – ازبکستان
آنالیز آماری انیمیشن دیدار ایران – ازبکستان

(مهدی ارژنگی نیا)

ایران   در  90 دقیقه یا  5400 ثانیه                                   ازبکستان   در  90 دقیقه یا  5400 ثانیه

 

آمار بازی نیمه اول نیمه دوم مجموع واحد زمان آمار بازی نیمه اول نیمه دوم مجموع واحد زمان
45  دقیقه 2700 ثانیه 45  دقیقه  2700ثانیه  90 دقیقه  5400 ثانیه واحد زمان 45دقیقه    2700 ثانیه 45 دقیقه 2700ثانیه  90 دقیقه    5400 ثانیه
تعداد پاسهای كلی 18 16 17 بر حسب ثانیه تعداد پاسهای كلی 18 23 20 بر حسب ثانیه
پاس بلند صحیح 24 20 22 بر حسب ثانیه پاس بلند صحیح 23 29 26 بر حسب ثانیه
پاسهای اشتباه 5/1 9/1 6/1 بر حسب دقیقه پاسهای اشتباه 8/1 2 2 بر حسب دقیقه
پاس بلند صحیح 9 5 6 بر حسب دقیقه پاس بلند صحیح 6 11 8 بر حسب دقیقه
سانتر 7 5 6 بر حسب دقیقه سانتر 7 6 6 بر حسب دقیقه
سانتر صحیح 15 15 15 بر حسب دقیقه سانتر صحیح 22 45 30 بر حسب دقیقه
ضربه سر اول 4/1 3/1 4/1 بر حسب دقیقه ضربه سر اول 9/1 3 2 بر حسب دقیقه
ضربه سر صحیح 3 7 5 بر حسب دقیقه ضربه سر صحیح 5 7 6 بر حسب دقیقه
خطا 5 7 6 بر حسب دقیقه خطا 5 5 5 بر حسب دقیقه
دفع توپ 6/1 3/1 4/1 بر حسب دقیقه دفع توپ 3/1 2 7/1 بر حسب دقیقه
لودادن توپ 2 3 3 بر حسب دقیقه لودادن توپ 3 2 3 بر حسب دقیقه
گرفتن توپ 11 6 8 بر حسب دقیقه گرفتن توپ 9 11 10 بر حسب دقیقه
شوت داخل چارچوب 45 45 45 بر حسب دقیقه شوت داخل چارچوب --- 45 90 بر حسب دقیقه
شوت بیرون چار چوب --- --- --- بر حسب دقیقه شوت بیرون چار چوب 15 22 18 بر حسب دقیقه
كرنر 22 22 22 بر حسب دقیقه كرنر --- 15 30 بر حسب دقیقه
موقعیت خطرناك --- 15 30 بر حسب دقیقه موقعیت خطرناك 22 45 30 بر حسب دقیقه
سرداخل چار چوب 45 22 30 بر حسب دقیقه سرداخل چار چوب 45 --- 90 بر حسب دقیقه
سر بیرون چارچوب 22 --- 45 بر حسب دقیقه سر بیرون چارچوب 45 45 45 بر حسب دقیقه

 

دو نیمه متفاوت

هر 22 ثانیه یک پاس صحیح ایران در مقابل هر 26 ثانیه ازبکها

بطور متوسط هر دو دقیقه یک ضربه سر اول نشان از بازی هوایی هر دو تیم و مستقیم می دهد

تنها دو شوت در بازی ایران که یکی گل شد در مقابل 6 شوت ازبکها بطرف دروازه ما

هر 30 دقیقه یک بار یک موقعیت گل برای هر دوتیم

هر 22 دقیقه یک کرنر برای ایران در مقابل هر 30 دقیقه یک کرنر ازبکها

 

(مهدی ارژنگی نیا)

ایران                      ازبکستان

 

آمار بازی نیمه اول نیمه دوم مجموع آمار بازی نیمه اول نیمه دوم مجموع
تعداد پاسهای كلی 147 163 310 تعداد پاسهای كلی 145 115 260
پاسهای صحیح 112 132 244 پاسهای صحیح 114 91 205
پاسهای اشتباه 30 23 53 پاسهای اشتباه 24 20 44
پاس بلند صحیح 5 8 13 پاس بلند صحیح 7 4 11
سانتر 6 9 15 سانتر 6 7 13
سانتر صحیح 3 3 6 سانتر صحیح 2 1 3
ضربه سر اول 31 33 64 ضربه سر اول 23 12 35
ضربه سر صحیح 12 6 18 ضربه سر صحیح 8 6 14
خطا 8 6 14 خطا 9 9 18
دفع توپ 28 34 62 دفع توپ 33 19 52
لودادن توپ 17 14 31 لودادن توپ 12 17 29
گرفتن توپ 4 7 11 گرفتن توپ 5 4 9
شوت داخل چارچوب 1 1 2 شوت داخل چارچوب --- 1 1
شوت بیرون چار چوب --- --- --- شوت بیرون چار چوب 3 2 5
كرنر 2 2 4 كرنر --- 3 3
موقعیت خطرناك --- 3 3 موقعیت خطرناك 2 1 3
سرداخل چار چوب 1 2 3 سرداخل چار چوب 1 --- 1
سر بیرون چارچوب 2 --- 2 سر بیرون چارچوب 1 1 2

 

مردیم تا بردیم

244 پاس صحیح ایرا در مقابل 205 پاس صحیح ازبکها به روند روبه رشد پاسها در نیمه دوم در تیم ایران دقت کنید.

53 پاس اشتباه ایران در مقابل 44 پاس اشتباه ازبکها نشان از ارائه یک بازی بی دقت نزد دو تیم می دهد.

15 سانتر ایران در مقابل 13 سانتر ازبکها

64 ضربه سر اول ایران در مقابل 35 ضربه سر اول ازبکها که تشان از میل بازی هوایی در این تیم می دهد.

62 دفع توپ ایران در مقابل 52 دفع توپ ازبکها و در مجموع 114 دفع توپ در بازی شاهد بودیم.

2 شوت ایران در مقابل 6 شوت ازبکها

3 موقعیت گل برای هر یک ازتیمها

5 ضربه سر بطرف چارچوب در مقابل 3 ضربه سر ازبکها.

 

 

UserName