• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/08/22
  • تاريخ :

قرآن بزرگترين و برجسته ترين خبر استتهران‎‎‎ ـ بزرگترين و برجسته‎ترين خبـر خـود قرآن‎‎‎ است‎‎ كه‎ جان انسانها با آن آشناست.

به‎‎ گزارش‎ واحد مركزي‎‎ خبر, آقاي خاتمي‎ سـه شنبه‎‎ در بازديد از يازدهمين‎‎ نمايشگاه بين المللي‎ قرآن‎‎‎ كريم‎ ضمن افـتتـاح‎ نـخسـتيـن خبرگزاري‎ قرآني‎ كشور افزود: بهتريـن‎ خبـر خود قرآن‎ است‎ كه‎ پيامبر اكرم‎(ص‎) براي‎ بشر آورده‎‎‎ است‎ و از عوالم‎ گسترده اي‎ خبـر داده است‎.

رئيس‎ جمهور گفت‎: در تاريخ‎ بشر بيش‎ از هـر چيز درباره‎‎ قرآن‎ كريم‎ كارفكري‎ شده است‎.

آقاي‎‎ خاتمي‎‎ تاسيس‎ خبرگزاري قرآني كشور را امـري‎ بـسيـار مبــارك‎ دانســت‎‎ و گفــت: اميـدواريـم‎ بـا تـاسيـس‎ ايـن‎ خبـرگـزاري‎ علاقه‎‎مندان‎‎ به قرآن در داخل‎ و خـارج‎ كشـور بتوانند با دسترسي‎ آسان‎ و بهتر به‎ مطالـب‎ و خبرهاي‎‎ مربوط به‎ فعاليـت‎ هـاي قـرآنـي‎، نياز خود را در اين‎ زمينه‎‎ برآورده كنند.

رئيس‎ جمهور تصريح‎ كرد: مسئولان‎ موظفنـد از چنين‎ حركت هايي‎ كه‎‎ به منظور ترويج‎ فـرهنـگ‎ قراني‎‎ صورت‎‎ مي گيرد حمايت كنند.

گفتني است نخستين‎ خبرگـزاري‎ قـرآنـي‎ كشـور را جهـاد دانشگاهي‎ تاسيس‎ كرده‎ است‎.

UserName