• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/08/22
  • تاريخ :

كشفيات جديد درباره كشتي حضرت نوح «ع» آنكارا ـ گـروهـي‎ از كـاوشگـران‎ روس‎ محـل‎ بقاياي‎‎ كشتي‎ حضرت‎ نوح‎«ع» در دامنه‎‎ هاي كوه آرارات‎ را در شرق‎ تركيه‎ و درچند كيلومتري‎ مرزهاي‎ ايران‎‎ و ارمنستان كشف‎ كردند.

به‎‎‎ گزارش‎ تلويزيون‎‎ يورونيوز، به گفته اين كاوشگران‎ از قله‎‎‎كوه آرارات‎ منظرهاي‎ قابـل‎ مشاهده‎‎‎ است‎ كه بدون‎ شك‎ متعلق‎ به بقـايـاي‎ فسيل‎ شده‎ اين‎ كشتي‎ است‎. محل‎ واقع‎ شدن‎‎ اين بقايا مكـانـي‎ اسـت‎ كـه‎ بسياري‎ از متون‎‎‎ مقدس‎ پيـش‎ از ايـن بـه‎ آن اشاره‎‎ كرده اند.

اعضــاي‎ هيئت‎ كاوشگران‎ روسـي‎ معـتقـدنــد صخره‎‎‎‎ اي‎ به بزرگي‎ يك‎ ورزشگاه فوتبال‎ سازه چوبي‎‎ فسيل‎ شده‎ كشتي حضرت‎‎ نوح‎ "ع" است. پيش‎‎ از اين‎ كاوش هاي‎‎ مـتعـدد ديگـري نيـز براي‎ تعيين‎‎‎ مكان دقيق‎ ايـن كـشتـي‎ صـورت‎ گرفته‎ بود.

UserName