• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1386/03/30 ساعت 15:14
  • تاريخ :

مساحت مثلث

در فعالیت زیر، خط آبی با قاعده مثلث موازی است. وقتی نقطهB را در امتداد خط آبی، عقب و جلو می برید، چه تغییراتی در قاعده AC، ارتفاع BD و مساحت مثلث رخ می دهد؟
 

نقاط A و C را هم حرکت دهید. چه تغییراتی در قاعده، ارتفاع و مساحت دیده می شود؟

 

 برای دیدن این مدل سازی  فایل زیر را دانلود نموده و فایل 01 را اجرا کنید.
 
 
 
 
 

مترجم: فاطمه حاجی محمودی

UserName