• تعداد بازديد :
  • شنبه 1382/08/17
  • تاريخ :

گزارش اكران سینماها

یك فیلم كمدی پر فروش ترین فیلم سال شد.

« توكیو بدون توقف» اولین فیلم سعید عالم زاده كه اثری كمدی است بعد از 54 روز نمایش در سینماهای تهران با فروشی معادل 405 میلیون و 227 هزار تومان در صدر جدول فروش فیلمهای سال 82 قرار دارد.

توكیون بدون توقف، چهارشنبه این هفته از گروه سینمایی قدس برداشته شد، با این حال نمایش این فیلم در 15 سینمای آزاد ادامه دارد.

بنابراین گزارش « عروس خوشقدم» فیلم كمدی دیگری كه ساخته ی كاظم راست گفتار است با فروش بیش از 360 میلیون تومان تا پیش از اكران« توكیو بدون توقف»عنوان پرفروش ترین فیلم سال را داشت.

 « دنیا» نیز با فروشی بیش از 359 میلیون تومان در ردیف دوم جدول فروش امسال قرار داشت كه هر دو فیلم با این وضعیت به یك پله پایین قرار می گیرند.

نگاهی به آمار ارسالی بنیاد سینمایی فارابی در جدول اكران ماه نشان می دهد فیلم« عشق فیلم»ساخته ابراهیم وحیدزاده با 3 سینما و 26 روز نمایش 17 میلیون و 559 تومان تا یكشنبه گذشته فروش داشته است.

فیلم« نغمه» نیز با 15 سینما و 5 روز نمایش 7 میلیون و 513 هزار تومان فروش كرده و در نهایت« آدمكها» ساخته علی قوی تن با 12 روز نمایش در 12 سینما جمعاً 8 میلیون و 185 هزار تومان فروخته است. بر این اساس فیلم خارجی« دخالت الهی» یا یك سینما و 5 روز نمایش867 هزار تومان،« اژدهای سرخ» با 4 سینما و 19 روز نمایش 5 میلیون و 453 هزار تومان و« پایان بازی» با یك سینما و 12 سینما تا یكشنبه 678 هزار تومان فروش داشته است.

UserName