• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1386/02/19
  • تاريخ :

برگه ی دانش آموز انتقال انرژی 3

خوردگی آهن

قبلی

چکیده

در این آزمایش می توانید گرماگیر یا گرماده بودن فرایند اکسایش را تشخیص دهید و الکترولیت خوب و بد را تشخیص دهید.

 

توضیح اولیه

دستور کار آزمایش

دماسنج را در شیشه ی مربا بگذارید و در شیشه را ببندید. صبر کنید تا دما ثابت شود و دما را به عنوان دمای شروع واکنش در جدول زیر ثبت کنید.

 

ردیف زمان دمای اولیه دمای نهایی اختلاف دما
1                
2                 
3                
4                
5                 

 

دماسنج را از ظرف در آورید.

مقداری از سیم ظرف شویی را برای یک دقیقه در سرکه بگذارید.

سیم را فشار دهید تا سرکه از آن خارج شود. سپس سیم را کنار مخزن دماسنج بگیرید.

دماسنج و سیم ظرف شویی را در داخل شیشه قرار داده و در آن را ببندید.

دو دقیقه صبر کنید و دما و تغییرات ظاهری سیم ظرف شویی می افتد را ثبت کنید. به مدت ده دقیقه ( در صورت تمایل، مدت طولانی تر ) و هر دو دقیقه، ظاهر سیم ظرف شویی و دما را ثبت کنید.

سپس دستور کار بالا را به جای سرکه یک بار با آب و بار دیگر با روغن تکرار کنید. همه ی مشاهدات خود را در جدولی مانند جدول زیر ثبت کنید.

 

خوردگی و زنگ زدن

در جدول زیر، دمای شیشه مربا و تغییرات ظاهری سیم ظرف شویی را در مدت ده دقیقه و در فواصل دو دقیقه ثبت کنید.

 

پرسش های تحلیلی

دما و شکل ظاهری سیم در هر مایع چه تغییری کرد؟

آیا این آزمایش از محیط گرما جذب کرد یا گرما آزاد نمود؟

برای این که ماده ای زنگ بزند به چه موادی نیاز است؟

چگونه می توان تغییرات ایجاد شده در هر شیشه را توجیه کرد؟

 به یاد بیاورید برای وقوع زنگ زدن به چه چیزهایی نیاز است؟

 

مترجم: راضیه کریمی

UserName