• تعداد بازديد :
 • چهارشنبه 1386/02/19
 • تاريخ :

برگه ی راهنمای معلم (انتقال انرژی 3)

انتقال انرژی

قبلی

توضیح اولیه

راهنمای معلم

 • دما و شکل ظاهری سیم در هر مایع چه تغییری کرد؟

 دما و میزان خورده شدن در سه مایع به ترتیب زیر است:

 سرکه، آب، روغن.

 • در این آزمایش از محیط، گرما جذب شد یا آزاد شد؟

گرما آزاد شد.

 • برای زنگ زدن ماده، چه موادی مورد نیاز است؟

آهن، اکسیژن و الکترولیت برای انتقال الکترون.

 • چگونه می توان تغییرات ایجاد شده در هر شیشه را توجیه کرد؟ ( به یاد بیاورید برای زنگ زدن به چه فاکتورهایی نیاز بود ) 

روغن، الکترولیت ضعیفی است و نمی تواند به آسانی الکترون را منتقل کند. آب نسبت به روغن الکترولیت بهتری است و سرکه الکترولیت قوی تری از آب است.

 

 پاسخ سؤال هایی که از دانش آموزان پرسیده می شود، از این قرار است:

 

 • واکنش شیمیایی را تعریف کنید.  فرایندی که در طی آن یک یا دو ماده به یک یا چند ماده ی جدید تبدیل می شوند.
 • آند، کاتد و الکترولیت را تعریف کنید.  آند نوعی قطعه ی فلزی است که به آسانی الکترون از دست می دهد، الکترولیت مایعی است که به حرکت و جا به جایی الکترون ها کمک می کند و کاتد نوعی قطعه ی فلزی است که به آسانی الکترون می گیرد.
 • آیا می توانید نمونه هایی از اجسام در اطراف خود بیابید که اگر در زیر باران قرار بگیرند، زنگ زده و یا خورده می شوند؟  ابزارهای کشاورزی، دوچرخه، صندلی چرخ دار... اشیایی که قطعات آهنی دارند.
 • نام شیمیایی زنگ آهن چیست؟  اکسید آهن
 • آیا فلزات دیگر نیز زنگ می زنند و یا اکسید می شوند؟  بله، نقره اکسید شده، سیاه می شود و درخشندگی خود را از دست می دهد. مس اکسید می شود و لایه ی سبزرنگی روی آن به وجود می آید و پنجره های آلومینیومی که اکسید شده و جلای خود را از دست می دهند.

 

مترجم: راضیه کریمی

بعدی

UserName