• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1386/02/10
  • تاريخ :

خلاصه ای از بی وزنی

 

توضیح اولیه

قطعه ی فلزی وزنی

خوب! این جا چنین اتفاقی می افتد:

وقتی ترازو و قطعه ی فلزی در حال سقوط هستند، عقربه ی ترازو عدد " صفر " را نشان می دهد، یعنی قطعه ی فلزی وزنی ندارد! بله، همین جا روی زمین بی وزن است! 

 چه اتفاقی می افتد؟ وقتی روی ترازو بایستید، عقربه وزنتان را نشان می دهد.

 

قطعه فلزی در حال سقوط و ساکن

در حال سقوط

قطعه فلزی در حال سقوط و ساکن

ساکن

 

 دلیل این که ترازو وزن شما را نشان می دهد، این است که وقتی شما روی ترازو می ایستید، نیروی تکیه گاه از طرف ترازو به شما وارد می شود. ( این همان نیرویی است که اگر شما و ترازو ساکن باشید، ترازو آن را نشان می دهد. ) در این حالت، ترازو روی زمین سخت قرار دارد؛ یعنی وزن شما و ترازو توسط زمین تحمل می شود.

حال فرض کنید که زمین حذف شود، ( پس نیروی تکیه گاهی که از زمین به ترازو وارد می شد، حذف می شود. ) شما به همراه ترازو سقوط می کنید! چون تنها نیروی وارد بر شما وزن است، پس سقوط شما، شتابی معادل g خواهد داشت. ترازو نیز با شتاب g همراه شما سقوط می کند.  در این حالت نیروی تکیه گاهی که ترازو به عنوان وزن شما نشان می داد صفر خواهد بود.( هیچ نیرویی به ترازو وارد نمی شود. )

در نتیجه، وزن شما در نزدیکی سطح زمین صفر خواهد بود!  چنین روشی در مورد قطعه فلزی آویزان از ترازو هم مصداق دارد.

پس می بینید بی وزنی این نیست که جاذبه ای وجود نداشته باشد. بی وزنی  یک حالت خاص " سقوط آزاد " است.

صفحه اول

 

مترجم: فاطمه وفایی

UserName