• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1386/02/03
  • تاريخ :

 

آن سوى جنگ با ترور

مبارزه با تروریسم

 

گزارش دانشگاه آكسفورد از نتایج جنگ ترور، از لحظه انتشار توجه محافل سیاسى و خبرى را به خود اختصاص داد. حاصل تحقیق این مركز علمى، اكنون علاوه برآن كه درشمار اسناد تاریخى به شمار مى رود، به صورت دلیلى متقن براى فعالان عرصه سیاست و روابط بین الملل درآمده است تا تردیدهاى خود را در نفى دكترین جنگ ترور كنار بگذارند و با خاطرى آسوده با خط مشى جنگى مردان آن سوى آتلانتیك مبارزه كنند. چنان كه پیش بینى مى شد گزارش مهم آكسفورد با واكنش عتاب آمیز دولتمردان لندن و واشنگتن روبه رو شد، اما افكار عمومى و رسانه ها دستمایه پژوهندگان این مؤسسه را ستودند. تا جایى كه برخى مفسران انگلیس این پژوهش را سندى بر شكاف میان سیاست دولتمردان لندن و افكارعمومى این كشور قلمداد كردند.

مركز پژوهشهاى دانشگاه «آكسفورد» این اثر خود رادر كتابى با عنوان «در آن سوى ترور: تهدید هاى حقیقى پیش روى جهان» انتشار داد. درردیف مؤلفان این اثرنام هاى آشنا به چشم مى خورند: كرز ابوت، پل راجرز، جان اسلوباده .

سخن نهایى مؤلفان این تحقیق همان است كه زینت بخش تیتر رسانه ها شد: جنگ با تروریسم جهان را با تهدید هاى بیشترى مواجه مى كند.

اما پیش از هرچیز سخن آنان در مقدمه كتاب شنیدنى است:

«حادثه 11 سپتامبر و برخورد هواپیما ها به برج هاى دو قلوى مركز تجارت جهانى عامل مهمى در تحولات جدید جهانى شد و در حیات بسیارى از مردم گردش كلى بوجود آورد. بعد از تماشاى حمله ها از طریق شبكه هاى تلویزیونى، بعضى ها خوف و هراس، برخى آزردگى و برخى خشم وغضب و ضرورت همبستگى را احساس كردند.»

یك روز پس از حمله 11 سپتامبر روزنامه فرانسوى « لوموند» شعارى را منتشر ساخت كه ایده اكثر مردم غرب را تجسم مى كرد«ما همه آمریكایى ها هستیم». پژوهشگران آكسفورد مى نویسند: اما در پنج سال جنگ با تروریسم نگاه مردم تغییر یافت. جنگ با تروریسم اكنون در حال پیشرفت است اما به چه قیمتى. و غضب و خشم از آمریكا و متحدانش چند برابر شده است.

 

به دنبال یك برداشت واقعیت محور

 

محققان پژوهشگاه اكسفورد صرف نظر از سست بودن روند مبارزه جبهه ائتلاف جهانى با تروریسم، معتقدند هنوز یك نكته دردنیاى سیاست جهانى بى تغییر مانده است « تروریسم بین المللى یكى از بزرگترین و حتى بزرگترین تهدید در قرن 21 براى امنیت جهان است.»

تیم تحقیقاتى آكسفورد در تعاریف خود تهدید ها علیه امنیت سراسرى را به چهار گروه تقسیم كرده اند:

-تغییر اقلیم.

-مسابقه براى دستیابى وچنگ اندازى به ذخایر طبیعى جهان.

-عقب ماندگى اقتصادى و دورماندن از چرخه رشد بخش بزرگى از جهان.

- تب رقابت تسلیحاتى و مسلح شدن سراسرى در جهان.

این گروه در تكمیل نظرات خویش از ماهیت ترور نوشته اند: بحث تروریسم چیز جدیدى نیست و در حقیقت تمركز كشورهاى غربى براین موضوع كمكى به روشنى ابهام هاى آن و وضوحش نكرده است. توجه بیش از حد غرب به پدیده مهاجرت اعراب به اروپا، موجب شده دراین راستا منشأ مشكلاتى مانند تأثیر تغییر اقلیم یا پدیده فقر و تبعیض نادیده گرفته شود. از سوى دیگر رقابت كشور هاى بزرگ براى دستیابى و تأمین منافع اقتصادى شان وكشمكش برسر ذخایر طبیعى از جمله آسیاى مركزى و.... به نفع كسى نیست.

در توضیح دلایل انحراف این جنگ، این كارشناسان به نكات و نظریات جالبى رسیده اند:

 «در حقیقت تهدید و تروریسم به ابزار سیاسى بعضى كشور ها و سلاح دیپلماتیك آن ها تعبیر شده است. بعضى كشورهایى كه در حاشیه این جنگ قرار دارند این واقعیت را فهمیده اند و نمى خواهند دیگر ماجراى مبارزه با ترور به یك وسیله سیاسى براى تأمین اهداف درازمدت ابرقدرتها تبدیل شود. از این رو آن ها (كشورهاى ابر قدرت) «امكان موفقیت زیادى را ندارند و پیروان و حامیان آن ها نیز زیاد نیستند.»

 

كارنامه نخستین مدعى

 

بخشى از یافته هاى محققان آكسفورد به كالبدشكافى برنامه آمریكایى ها در وادى مبارزه با ترور مربوط مى شود.

آنان نوشته اند: در معركه انتخابات ریاست جمهورى آمریكا در این كشور كمیته تهدید فعلى به سرپرستى رئیس سابق آژانس مركزى كشف جرم آمریكا ، جیمى ولسى، احیا شد. این نهاد در دوره جنگ سرد تأسیس و در پایان جنگ سرد و فروپاشى اتحاد شوروى فعالیت آن تقریباً متوقف شد. با آوردن این مثال نویسندگان این اثر تأكید مى كنند كه اكنون اعضاى نهاد امنیتى آمریكا خطر سرخ را كنار گذاشته و در یك انتخاب عجیب سوژه اى به نام تروریسم بین المللى اسلامى خلق كردند.

نویسندگان « پروژه آن سوى ترور، تهدید هاى حقیقى پیش روى جهان» آنگاه انتخاب سران كاخ سفید را با این سؤال ها روبه رو مى كنند: مى پرسند كه آیا این فكر درست است؟ آن ها مى افزایند اگر این فكر درست نباشد پس آیا جنگ با تروریسم مى تواند خطرهاى واقعى كه در روبه روى ما قرار دارد را از بین ببرد؟ نویسندگان این كتاب به سؤال مطرح شده شان چنین پاسخ مى دهند كه، توسل به روش هاى خشونت و ترور ریشه هاى غیرسیاسى هم دارد. آن ها با توسل به تعاریف سازمان ملل متحد تأكید مى كنند كه تروریسم بین المللى و یا نزاع هاى مسلحانه از مبارزه اى كه براى رفع فقر یا تبعیض مى شود باید جدا شود.

به عقیده این نویسندگان پژوهش و بررسى حمله 11 سپتامبر سال 2001 گواه این امر است كه صرف نظر از ثروتمندى، كشورهاى غربى نمى توانند خود را از رویدادها و واقعیت هاى گوشه هاى عالم كنار گذارند. آن ها با استناد به گزارش مجامع جهانى مى گویند جنگ هایى كه به نام ترور به جریان افتاده، وضع معیشت و حیات میلیون ها نفر را دشوار كرده است. محققان آكسفورد دراین بخش نتیجه گرفته اند كه تنها امكان رفع تهدیدها، همكارى میان كشور ها است.

 

راهكارهاى اجتناب ناپذیر

 

نویسندگان كتاب معتقدند روند ناآرامى هاى جهان رو به رشد است، ولى آنان روى آن دسته تهدید هایى توجه كرده اند كه مى توانند سبب ناآرامى هایى در مقیاس وسیع شده و یا مقاومت سراسرى مردم منطقه را در پى داشته باشند، اما جالب ترین بخش این پروژه، راهكارهاى پیشنهادى آن ها براى جامعه سرگشته جهانى در وادى اصلاح بحث مبارزه با ترور است.

از توصیه هاى محققان آكسفورد، این است كه: خطر ها و تهدیدهاى سراسرى به راه حل سراسرى نیاز دارد. آن ها همه مدعیان مبارزه با تروریسم را به درك درست ریشه هاى ترور و نیز تقسیم مسئولیت هاى این عرصه با دولت ها و ملت ها توصیه كرده اند. مى گویند در دوران جنگ سرد نظریه امنیت بین المللى، همچون نظریه دفاع ارزیابى مى شد. حال در دوره بعد از جنگ سرد تهدید هاى نو ظهور كرده اند و در این وادى ناكامى بعضى قدرت ها در پروژه مبارزه با تروریسم در سطح یك كشور، گواه آن است كه آن ها باید از تكروى پرهیز كنند و مسئولیت هاى این كاربزرگ را در میان كشور ها و همسایه ها و ممالك تقسیم كنند و در مركز آن احترام به قانون بین المللى و حقوق بشر باشد. نویسندگان تأكید مى كنند تلاش براى پیشبرد نزاع ها به زور اسلحه نتیجه معكوس مى دهد.

تیم پژوهندگان دانشگاه آكسفورد درآخرین بند توصیه خویش به چالشى بى سابقه با سیاست جنگى نومحافظه كاران مى پردازند، آنجا كه مى گویند، نیروهاى ائتلاف بین المللى از عراق باید بیرون رفته و به جاى ارتش آمریكا، نیروهاى حامى صلح سازمان ملل مستقر شوند.

 

مهین صمدى
منبع: روزنامه ایران

 

UserName