• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1386/01/16
  • تاريخ :

پرسپولیس - پیكان

3 –4

استادیوم آزادی

11/12/85

پیكان

پرسپولیس

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

324

183

141

تعداد پاسهای كلی

252

143

109

پاسهای صحیح

60

31

29

پاسهای اشتباه

12

9

3

پاس بلند صحیح

30

19

11

سانتر

8

5

3

سانتر صحیح

50

27

23

ضربه سر اول

16

7

9

ضربه سر صحیح

17

5

12

خطا

32

13

19

دفع توپ

22

14

8

لودادن توپ

14

11

3

گرفتن توپ

3

1

2

شوت داخل چارچوب

9

4

5

شوت بیرون چار چوب

10

6

4

كرنر

9

4

5

موقعیت خطرناك

1

1

---

سرداخل چار چوب

2

1

1

سر بیرون چارچوب

%51

%51

در صد مالكیت توپ

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

178

86

92

تعداد پاسهای كلی

131

61

70

پاسهای صحیح

39

18

21

پاسهای اشتباه

8

7

1

پاس بلند صحیح

5

3

2

سانتر

2

2

---

سانتر صحیح

44

25

19

ضربه سر اول

9

1

8

ضربه سر صحیح

15

8

7

خطا

73

41

32

دفع توپ

28

19

9

لودادن توپ

7

5

2

گرفتن توپ

7

3

4

شوت داخل چارچوب

2

2

---

شوت بیرون چار چوب

1

1

---

كرنر

5

3

2

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

1

1

---

سر بیرون چارچوب

%49

%49

در صد مالكیت توپ

UserName