• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1386/01/16
  • تاريخ :

پرسپولیس - پاس

1 – 1

استادیوم آزادی

26/12/85

پاس

پرسپولیس

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

312

170

142

تعداد پاسهای كلی

258

143

115

پاسهای صحیح

44

21

23

پاسهای اشتباه

10

6

4

پاس بلند صحیح

28

24

4

سانتر

10

7

3

سانتر صحیح

38

19

19

ضربه سر اول

10

4

6

ضربه سر صحیح

29

15

14

خطا

30

14

16

دفع توپ

21

11

10

لودادن توپ

10

5

5

گرفتن توپ

2

1

1

شوت داخل چارچوب

3

2

1

شوت بیرون چار چوب

6

4

2

كرنر

4

3

1

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

1

1

---

سر بیرون چارچوب

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

173

95

78

تعداد پاسهای كلی

136

77

59

پاسهای صحیح

32

15

17

پاسهای اشتباه

5

3

2

پاس بلند صحیح

11

3

8

سانتر

3

2

1

سانتر صحیح

36

22

14

ضربه سر اول

8

2

6

ضربه سر صحیح

18

3

15

خطا

54

33

21

دفع توپ

21

11

10

لودادن توپ

8

5

3

گرفتن توپ

---

---

---

شوت داخل چارچوب

5

2

3

شوت بیرون چار چوب

6

2

4

كرنر

2

---

2

موقعیت خطرناك

1

1

---

سرداخل چار چوب

---

---

---

سر بیرون چارچوب

UserName