• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1386/01/16
  • تاريخ :

استقلال - ملوان

2 – 1

استادیوم آزادی

20/12/85

ملوان

استقلال

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

288

164

124

تعداد پاسهای كلی

241

141

100

پاسهای صحیح

38

17

21

پاسهای اشتباه

9

6

3

پاس بلند صحیح

26

19

7

سانتر

8

5

3

سانتر صحیح

39

21

18

ضربه سر اول

11

6

5

ضربه سر صحیح

22

14

8

خطا

27

12

15

دفع توپ

24

14

10

لودادن توپ

13

9

4

گرفتن توپ

3

3

---

شوت داخل چارچوب

1

1

---

شوت بیرون چار چوب

8

8

---

كرنر

6

5

1

موقعیت خطرناك

6

4

2

سرداخل چار چوب

5

2

3

سر بیرون چارچوب

%54

%49

در صد مالكیت توپ

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

232

91

141

تعداد پاسهای كلی

200

81

119

پاسهای صحیح

29

9

20

پاسهای اشتباه

3

1

2

پاس بلند صحیح

5

3

2

سانتر

2

2

---

سانتر صحیح

41

28

13

ضربه سر اول

11

6

5

ضربه سر صحیح

19

9

10

خطا

55

42

13

دفع توپ

28

12

16

لودادن توپ

10

6

4

گرفتن توپ

2

---

2

شوت داخل چارچوب

8

6

2

شوت بیرون چار چوب

2

1

1

كرنر

2

1

1

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

1

---

1

سر بیرون چارچوب

%46

%51

در صد مالكیت توپ

در صد گردش توپ در زمین نیمه اول

دروازه ملوان %20

میانه زمین %58

دروازه استقلال  %22

در صد گردش توپ در زمین نیمه دوم

دروازه استقلال  %19

میانه زمین %55

دروازه ملوان %26

آمار اوتهای علیزاده

نیمه دوم

نیمه اول

دقایق 56، 56، 58، 61، 73، 73، 86   مجموع  7 اوت

دقایق 10 ، 32 و  37 بازی مجموع 3 اوت

آمار علیزاده

نیمه دوم

نیمه اول

سر اول صحیح

دو بار آفساید

 دو پاس صحیح عقب صحیح

شوت بیرون چارچوب

پاس اشتباه

سر داخل چارچوب

شوت داخل چارچوب

خطا علیزاده

دو بار  لو دادن توپ

پاس اشتباه

سر بیرون چارچوب

ضربه سر بیرون چارچوب

سر داخل چارچوب

 تمامی موارد یكبار و بترتیب انجام شده است به غیر از موارد ذكر شده

UserName