• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1386/01/16
  • تاريخ :

استقلال - راه آهن

1 – 2

استادیوم آزادی

25/12/85

راه آهن

استقلال

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

144

51

93

تعداد پاسهای كلی

114

40

74

پاسهای صحیح

28

11

17

پاسهای اشتباه

2

---

2

پاس بلند صحیح

12

2

10

سانتر

4

---

4

سانتر صحیح

44

27

17

ضربه سر اول

16

11

5

ضربه سر صحیح

26

14

12

خطا

68

37

31

دفع توپ

27

16

11

لودادن توپ

6

3

3

گرفتن توپ

---

---

---

شوت داخل چارچوب

3

2

1

شوت بیرون چار چوب

5

1

4

كرنر

4

1

3

موقعیت خطرناك

1

1

---

سرداخل چار چوب

---

---

---

سر بیرون چارچوب

%49

%51

در صد مالكیت توپ

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

285

155

130

تعداد پاسهای كلی

244

138

106

پاسهای صحیح

35

14

21

پاسهای اشتباه

6

3

3

پاس بلند صحیح

30

17

13

سانتر

6

3

3

سانتر صحیح

34

16

18

ضربه سر اول

7

5

2

ضربه سر صحیح

8

4

4

خطا

35

12

23

دفع توپ

22

15

7

لودادن توپ

11

7

4

گرفتن توپ

6

3

3

شوت داخل چارچوب

9

5

4

شوت بیرون چار چوب

9

5

4

كرنر

4

3

1

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

3

1

2

سر بیرون چارچوب

%51

%49

در صد مالكیت توپ

راه آهن برتر در آمار استقلال پیروز میدان

در نیمه دوم تیم برتر میدان راه آهن بود و استقلال بازی ضعیفی به نمایش گذاشت و تنها موقعیت خود را تبدیل به گل كرد.برتری راه آهن در تعداد پاسهای صحیح در هر دو نیمه با 244 پاس در مقابل 114 استقلال و تعداد 114 پاس بیشتر از استقلال دو برابر پاس صحیح و متوسط هر پاس صحیح راه آهن هر 22 ثانیه یك پاس صحیح در مقابل استقلال هر 47 ثانیه یك پاس صحیح داشته است.30 سانتر راه آهن در مقابل 12 سانتر استقلال26 خطا استقلال در مقابل 8 خطای راه آهن68 دفع توپ استقلال در مقابل 35 دفع توپ راه آهن4 موقعیت گل برای هر یك از تیمها---------------------------------------------------------

آمار اوتهای علیزاده     نیمه اول: دقایق 9-31-34    و   در نیمه دوم تنها اوت دقیقه 75 كه منجر به گل شد.

UserName