• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1386/01/15
  • تاريخ :

سایپا - پرسپولیس

2 – 2

استادیوم آزادی

11/12/85

سایپا

پرسپولیس

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

311

164

147

تعداد پاسهای كلی

247

127

120

پاسهای صحیح

50

30

20

پاسهای اشتباه

14

7

7

پاس بلند صحیح

24

13

11

سانتر

12

8

4

سانتر صحیح

44

21

23

ضربه سر اول

11

4

7

ضربه سر صحیح

11

2

9

خطا

48

28

20

دفع توپ

18

10

8

لودادن توپ

8

4

4

گرفتن توپ

3

3

---

شوت داخل چارچوب

7

4

3

شوت بیرون چار چوب

7

3

4

كرنر

6

5

1

موقعیت خطرناك

1

1

---

سرداخل چار چوب

2

1

1

سر بیرون چارچوب

%53

%52

در صد مالكیت توپ

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

206

120

86

تعداد پاسهای كلی

160

95

65

پاسهای صحیح

41

22

19

پاسهای اشتباه

5

3

2

پاس بلند صحیح

18

9

9

سانتر

1

---

1

سانتر صحیح

35

15

20

ضربه سر اول

5

1

4

ضربه سر صحیح

15

8

7

خطا

49

31

18

دفع توپ

21

14

7

لودادن توپ

4

2

2

گرفتن توپ

3

3

---

شوت داخل چارچوب

1

---

1

شوت بیرون چار چوب

6

5

1

كرنر

4

2

2

موقعیت خطرناك

1

---

1

سرداخل چار چوب

---

---

---

سر بیرون چارچوب

%47

%48

در صد مالكیت توپ

247 پاس صحیح پرسپولیس در مقابل 160 پاس صحیح سایپا تقریبا 87 پاس بیشتر برای پرسپولیس
هر 21 ثانیه یك پاس صحیح پرسپولیس در مقابل سایپا هر 33 ثانیه یك پاس صحیح داده است.
50 پاس اشتباه برای پرسپولیس در مقابل 41 پاس اشتباه سایپا مجموع 91 پاس اشتباه دو تیم تقریبا هر یك دقیقه یك پاس اشتباه
14 پاس بلند صحیح پرسپولیس نشان از بازی مستقیم این تیم دارد در مقابل 5 پاس بلند صحیح سایپا
24 سانتر پرسپولیس در مقابل 18 سانتر سایپا
12 سانتر صحیح پرسپولیس و تنها 3 ضربه سر بطرف چارچوب پرسپولیس در مقابل 1 سانتر صحیح و یك ضربه سر و شكل گیری گل اول سایپا
48 دفع توپ پرسپولیس در مقابل 49 دفع توپ سایپا و مجموع 97 دفع توپ تقریبا هر یك دقیقه یك دفع توپ شاهد بودیم.
10 شوت پرسپولیس در مقابل 4 شوت سایپا كه یكی از آنها گل شد.
6 موقعیت گل پرسپولیس و 4 موقعیت گل سایپا

UserName