• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1386/01/15
  • تاريخ :

استقلال - صبا باتری

3 – 2

استادیوم آزادی

4/12/85

صبا باتری

استقلال

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

261

155

106

تعداد پاسهای كلی

225

136

89

پاسهای صحیح

34

17

17

پاسهای اشتباه

2

2

---

پاس بلند صحیح

17

15

2

سانتر

6

5

1

سانتر صحیح

52

28

24

ضربه سر اول

18

7

11

ضربه سر صحیح

25

13

12

خطا

38

15

23

دفع توپ

25

10

15

لودادن توپ

7

3

4

گرفتن توپ

---

---

---

شوت داخل چارچوب

6

5

1

شوت بیرون چار چوب

3

3

---

كرنر

9

7

2

موقعیت خطرناك

4

3

1

سرداخل چار چوب

---

---

---

سر بیرون چارچوب

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

245

63

182

تعداد پاسهای كلی

192

44

148

پاسهای صحیح

43

13

30

پاسهای اشتباه

10

6

4

پاس بلند صحیح

21

11

10

سانتر

7

5

2

سانتر صحیح

35

21

14

ضربه سر اول

13

7

6

ضربه سر صحیح

11

8

3

خطا

37

28

9

دفع توپ

18

8

10

لودادن توپ

9

6

3

گرفتن توپ

1

1

---

شوت داخل چارچوب

4

2

2

شوت بیرون چار چوب

6

4

2

كرنر

5

3

2

موقعیت خطرناك

3

2

1

سرداخل چار چوب

---

---

---

سر بیرون چارچوب


از لحاظ آماری برتری كامل در نیمه اول با صبا بود و این تیم در نظر داشت با ارسال پاسهای بلند پشت مدافعان استقلال موفق به گل زنی شود ولی در نیمه دوم با وجود دو اخراج بازیكنان صبا این تیم استقلال بود كه فشار را زیاد كرد و موفق به كسب 3 امتیاز شد.


اما چند نكته مهم از آمار:

در نیمه اول :  89 پاس صحیح استقلال در مقابل 148 پاس صحیح صبا در نیمه دوم :  136 پاس صحیح استقلال در مقابل 44 پاس صحیح صبا 77 پاس اشتباه توسط بازیكنان دو تیم 38 سانتر توسط بازیكنان دو تیم 87 ضربه سر اول توسط بازیكنان دو تیم تقریبا هر یك دقیقه 25 خطا استقلال در مقابل 11 خطا صبا باتری 9 موقعیت گل استقلال در مقابل 5 موقعیت صبا علیزاده 5 اوت دستی پرتاب كرد كه در دقایق 55 و 59 و 74 و 84 و 88 بود كه این اوت آخری پاس گل سوم  استقلال شد.

UserName